Społeczna Odpowiedzialność

Decyzje podejmowane przez Grupę Kapitałową Dektra SA, uwzględniają kwestie społeczne i środowiskowe. Tylko zrozumienie oczekiwań społecznych w szerszej perspektywie umożliwia funkcjonowanie zgodnie z prawem oraz normami, które nie są prawnie wiążące. Normy te odwołują się do samoświadomości przedsiębiorcy, który współtworząc system, zdaje sobie sprawę z istnienia naturalnych praw i powinności, bez których ani system, ani przedsiębiorca nie mogli by w przyszłości istnieć.

Promocja idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Polsce

Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie głosi pierwsze zdanie Raportu Brundtland „Nasza wspólna przyszłość”, który w 1987 roku zapoczątkował ideę CSR na świecie.

Przedstawiciel Spółki zależnej Indiver SA zasiada w Komitecie Technicznym nr 305 ds. Społecznej Odpowiedzialności przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Udział w pracach tego komitetu pozwolił Grupie Kapitałowej Dektra SA mieć realny wpływ na kształt normy ISO 26000.

 • ISO 26000 to norma, która systematyzuje wiedzę na temat szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR: Corporate Social Responsibility).
 • Norma ta stanowi praktyczny przewodnik po koncepcji odpowiedzialnego biznesu, definiuje jego ramy oraz przybliża wartości i idee.
 • Z racji wysokiego prestiżu i globalnego zasięgu Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej, norma ISO 26000 ma szanse stać się najbardziej powszechną na świecie wykładnią CSR.
Społeczność lokalna

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu, stopa bezrobocia w toruńskim powiecie ziemskim z końcem roku osiągnęła 16,1 %, co oznacza spadek o 2,4 punktu procentowego w porównaniu z grudniem 2014 roku i 5,1 p.p. do grudnia 2013 r.

Zarząd Spółki Dektra SA oraz Indiver SA są świadome istotnego znaczenia Grupy Kapitałowej dla społeczności lokalnej. Żadna spółka nie rodzi się od razu „globalnie”, każdorazowo jej początkiem jest określona społeczność lokalna.

 • Działania Grupy Kapitałowej Dektra SA koncentrują się na tworzeniu stabilnych i atrakcyjnych miejsc pracy dla mieszkańców Torunia i okolic, przy współpracy z Urzędem Pracy i agencjami zatrudnienia.
 • Grupa Kapitałowa Dektra SA zdecydowała się na wybór Torunia, jako lokalizacji dla zakładu produkcyjnego.
 • Do wykonania linii do impregnacji siatki podtynkowej z włókna szklanego wybrano lokalną firmę.
 • Grupa Kapitałowa Dektra SA w pierwszej kolejności decyduje się na podwykonawców działających w Toruniu i okolicach.
Transparentność

Wiele spółek z alternatywnego rynku nie przykłada dużej wagi do jakości publikowanych informacji okresowych, na czym cierpią inwestorzy. Czas to zmienić – sygnalizuje „Parkiet. Gazeta Giełdy” (nr 52/5080).

Dlatego precyzyjna i kompletna polityka informacyjna prowadzona przez Grupę Kapitałową Dektra SA, ma zapewnić wszystkim jej Interesariuszom pełny dostęp do aktualnych działań i podejmowanych inicjatyw.

 • Wszystkie prezentowane na stronie internetowej lub w komunikatach prasowych informacje są aktualne i oparte na faktach.
 • Każdy z raportów giełdowych publikowanych przez Emitenta jest przygotowany z największą starannością, komunikując wszystkie treści w jasny, precyzyjny, terminowy, uczciwy i kompletny sposób.
 • Przyjęta polityka pozwala rozliczać Zarządy Spółek Dektra SA i Indiver SA z wpływu podejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo, środowisko oraz gospodarkę.
 • Wprowadzona nowa identyfikacja wizualna dla raportów okresowych, ma na celu ułatwienie Akcjonariuszom i Inwestorom zapoznania się z ich treściami.
Uczciwość, sprawiedliwość i prawość

Najistotniejszym elementem strategii spółki powinna być polityka społecznej odpowiedzialności, a tym samym traktowanie inwestora nie jako interesariusza, lecz jako partnera społecznego i biznesowego, który coraz częściej sięga do raportów dotyczących poza finansowych aspektów funkcjonowania spółki – podkreślił na łamach „Home&Market” (nr 7-8, 20012) Maciej Stefański, Prezes Zarządu Dektra SA.

Zasady te są nieodzownym elementem funkcjonowania Spółek Dektra SA i Indiver SA od momentu ich powołania. Zapewnia to działanie Grupy Kapitałowej zgodnie z obowiązującymi normami prawa Polskiego i zgodnie z polityką Unii Europejskiej.

 • Dbałość o satysfakcję Akcjonariuszy, ma fundamentalne znaczenie dla prowadzonej przez Grupę Kapitałową polityki.
 • Akcjonariusze Spółki Dektra SA są w odpowiedni sposób wynagradzani, poprzez regularnie wypłacaną dywidendę. W latach 2007 – 2015 Spółka przeznaczyła na ten cel łącznie 7.573.200 zł.
 • Uczciwość, sprawiedliwość i prawość są dla Grupy Kapitałowej również fundamentem relacji ze wszystkimi konsumentami i klientami.
 • Grupa Kapitałowa, stanowiąc łańcuch wartości, dba o to, by relacje między każdym z jego ogniw opierały się na zachowaniach etycznych, równoprawnych i zawsze z dochowaniem należytej staranności.

 

Odpowiedzialność wobec pracowników

Jeżeli stworzysz takie warunki pracy, dzięki którym będzie się dbać o ludzi, dadzą oni z siebie wszystko, by osiągnąć jak najlepsze wyniki. Przez to nic nie tracisz. Chodzi tu po prostu o opiekę nad ludźmi – stwierdził kanadyjski polityk Sir Hector Lang.

Pomimo powszechności przekonania o rosnących kosztach zatrudnienia, Grupa Kapitałowa Dektra SA jest pracodawcą, który nie szuka oszczędności poprzez ograniczanie uprawnień pracujących w niej osób.

 • W ciągu długoletniej już historii Spółki Dektra SA, nigdy nie zatrudniano osób na podstawie pozornych umów zlecenia lub o dzieło, podobnie jest w przypadku Spółki zależnej Indiver SA.
 • Spółki Dektra SA oraz Indiver SA, od pierwszego dnia wykonywania czynności na ich rzecz, zawierają umowy o pracę, do których mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy, a także zasady dotyczące ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Z szacunku dla swoich pracowników, Dektra SA i Indiver SA nie praktykują także pozornego samozatrudnienia, tj. nie wymuszają na swoich pracownikach prowadzenia działalności gospodarczej w celu zmniejszenia wysokości opłat publicznoprawnych.
 • Grupa Dektra SA promuje zatrudnianie kobiet i ich obecność na stanowiskach kierowniczych.
 • Jako pracodawca wspieramy dokształcanie się pracowników oraz realizowanie ich pasji zawodowych.
 • Grupa Dektra SA zwraca uwagę na szkolenia z zakresu BHP, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki.
 • Rozwój osobisty pracowników postrzegamy jako dobro społeczne. Dlatego umożliwiamy pracownikom rozwój swoich zainteresowań i talentów, również tych niezwiązanych z pracą zawodową. Dzięki wsparciu ze strony pracodawcy pracownicy Grupy Dektra SA odnoszą sukcesy na polu artystycznym, naukowym i sportowym.
 • Grupa Dektra SA dostrzega rolę rodziny w budowaniu społeczeństwa, dlatego w nasze działania wpisane godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym, wykraczające poza obowiązki i standardy prawa.
 • Wspieramy pracowników, którzy zostają rodzicami poprzez optymalizację zakresu ich obowiązków zawodowych oraz objęcie ich systemem niezbędnych udogodnień (w zakresie dostosowania miejsca i czasu pracy), które pozwalają godzić pracę z rolą matki i rolą ojca.
Odpowiedzialność za środowisko naturalne

Nie będzie łatwo obudzić w człowieku taką odpowiedzialności za świat, która dotrzyma kroku rozwojowi cywilizacji. Ale ci, którzy chcą, mogą zacząć już dziś – Vaclaw Havel.

Podstawą materiałów izolacyjnych produkowanych w Spółce zależnej Indiver SA jest regranulat pochodzący z recyklingu odpadów foliowych i opakowaniowych, co eliminuje problem odpadów nie ulegających biodegradacji. Wydajność linii do recyklingu tworzyw sztucznych to 130 kg na godzinę. Jednocześnie folie wyprodukowane na bazie regranulatu i oferowane przez Grupę Kapitałową Dektra SA cechują się wysoką jakością, potwierdzoną oficjalnymi aprobatami i certyfikatami jakości.

 • W lutym 2012 roku Spółka Dektra SA powołana została na członka Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, włączając się w prace Komitetu Technicznego nr 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie.Dzięki temu współuczestniczymy w ważnym procesie regulacji jakości wspomnianych produktów, a tym samym ich wpływu na środowisko naturalne.
 • Dostarczamy wysokiej jakości materiały izolacyjne zapewniające dużą oszczędność energii, poprzez właściwą izolację cieplną.
 • Parametry termoenergetyczne towarów oferowanych przez Grupę Kapitałową Dektra SA, wpisują się w zalecenia Rozporządzenie z 6 listopada 2008 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (WT) [6], które zaostrzyło wymagania izolacyjności cieplnej i inne związane z oszczędnością energii.
 • Grupa Kapitałowa Dektra SA, inwestując w linie do produkcji siatki podtynkowej z włókna szklanego zrezygnowała z zakupu pieca węglowego, na rzecz pieca elektrycznego, minimalizującego niekorzystny wpływ procesu produkcyjnego na środowisko naturalne.
 • Wykorzystujemy zamknięty obieg palet spedycyjnych, zapewniający możliwość ich ponownego, wielokrotnego użycia.

Grupa Kapitałowa Dektra SA zamierza nadal ciężko pracować nad realizacją działań z zakresu CSR, intensyfikując swoje wysiłki na rzecz społeczności lokalnej i środowiska naturalnego oraz promocji świadomości potrzeby zrównoważonego rozwoju wśród Pracowników i Interesariuszy.