Raport ESPI 9/2017

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE DOTYCHCZAS POSIADANEGO UDZIAŁU PONAD 33% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW O CO NAJMNIEJ 1% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW

W dniu 28.03.2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Macieja Stefańskiego („Akcjonariusza”), Wiceprezesa Zarządu Emitenta, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r

Akcjonariusz poinformował, że w dniu 24.03.2017 roku, w wyniku transakcji sprzedaży 1.419 akcji Spółki nastąpiło zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów.

Przed zmianą udziału zobowiązującego Akcjonariusza do złożenia niniejszego zawiadomienia Akcjonariusz posiadał 944.894 akcje Emitenta co stanowiło 85,59 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.444.894 głosy z tych akcji co stanowiło 90,01 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

Obecnie, łącznie z osobą powiązaną, Akcjonariusz posiada 943.475 akcji Emitenta co stanowi 85,46 % udziału w kapitale zakładowym oraz 1.443.475 głosów co stanowi 89,99 % głosów w ogólnej liczbie głosów. W tym: 500.000 akcji serii A, (nie dopuszczone do obrotu) oraz 443,475 akcji serii B, C i D.

Tryb zawarcia wszystkich transakcji – notowania ASO New Connect, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, sesja zwykła