Raport ESPI 15/2017

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2017 R

 

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za kwiecień 2017

1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:

  • 1 400 837 zł w miesiącu kwietniu 2017 r., wzrost o 5,2% rdr,
  • 5 863 676 zł narastająco w okresie styczeń – kwiecień 2017 r., wzrost o 20,3% rdr.
 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
 • ESPI 12/2017 z dnia 12.04.2017 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,

 • ESPI 13/2017 z dnia 14.04.2017 r. Raport miesięczny za marzec 2017 r.,

 • EBI 5/2017 z dnia 19.04.2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna,

 • ESPI 14/2017 z dnia 19.04.2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna,

 1. Kalendarz inwestora:
 • W dniu 9 czerwca 2017 r. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dektra S.A.,
 • W dniu 14 czerwca 2017 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc maj 2017 r.,
 • W dniu 30 czerwca 2017 r. nastąpi ustalenie prawa do dywidendy za 2016 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikacje przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR. oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.