Raport ESPI 18/2017

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE DOTYCHCZAS POSIADANEGO UDZIAŁU PONAD 33% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW O CO NAJMNIEJ 1% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW

W dniu 22.05.2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Macieja Stefańskiego („Akcjonariusza”), Wiceprezesa Zarządu Emitenta, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Akcjonariusz poinformował, że w dniu 18.05.2017 roku, w wyniku transakcji sprzedaży 5.900 akcji Spółki nastąpiło zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów

Przed zmianą udziału zobowiązującego Akcjonariusza do złożenia niniejszego zawiadomienia Akcjonariusz posiadał 932.831 akcji Emitenta co stanowiło 84,50 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.432.831 głosy z tych akcji co stanowiło 89,33 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

Obecnie, łącznie z osobą powiązaną, Akcjonariusz posiada 926.931 akcji Emitenta co stanowi 83,96 % udziału w kapitale zakładowym oraz 1.426.931 głosów co stanowi 88,96 % głosów w ogólnej liczbie głosów. W tym: 500.000 akcji serii A, (nie dopuszczone do obrotu) oraz 426.931 akcji serii B, C i D.

Tryb zawarcia wszystkich transakcji – notowania ASO New Connect, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, sesja zwykła

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji