Raport ESPI 25/2017

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE DOTYCHCZAS POSIADANEGO UDZIAŁU PONAD 33% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW O CO NAJMNIEJ 1% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW

W dniu 06.06.2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Macieja Stefańskiego („Akcjonariusza”), Wiceprezesa Zarządu Emitenta, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r

Akcjonariusz poinformował, że w dniu 02.06.2017 roku, w wyniku transakcji sprzedaży 2.030 akcji Spółki nastąpiło zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów.

Przed zmianą udziału zobowiązującego Akcjonariusza do złożenia niniejszego zawiadomienia Akcjonariusz posiadał 912.515 akcji Emitenta co stanowiło 82,66 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.412.515 głosy z tych akcji co stanowiło 88,06 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

Obecnie, łącznie z osobą powiązaną, Akcjonariusz posiada 910.485 akcji Emitenta co stanowi 82,47 % udziału w kapitale zakładowym oraz 1.410.485 głosów co stanowi 87,94 % głosów w ogólnej liczbie głosów. W tym: 500.000 akcji serii A, (nie dopuszczone do obrotu) oraz 410.485 akcji serii B, C i D

Tryb zawarcia wszystkich transakcji – notowania ASO New Connect, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, sesja zwykła

Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji