Raport ESPI 39/2017

UZUPEŁNIENIE ZAWIADOMIENIA Z DNIA 06.06.2017 O ZMIANIE DOTYCHCZAS POSIADANEGO UDZIAŁU PONAD 33% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW O CO NAJMNIEJ 1% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW

W dniu 26.07.2017 roku do Spółki wpłynęło uzupełnienie zawiadomienia z dnia 06.06.2017 od Pana Macieja Stefańskiego („Akcjonariusza”), Wiceprezesa Zarządu Emitenta, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

W uzupełnieniu zawiadomienia z dnia 06.06.2017 r., opublikowanego przez DEKTRA S.A. w formie raportu bieżącego 25/2017 w dniu 06.06.20017 r., o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów, Akcjonariusz przekazał następujące informacje:

Przed dokonaniem transakcji z dnia 02.06.2017 r. Akcjonariusz posiadał 885.680 akcji spółki DEKTRA (w tym 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 385.680 akcji zwykłych na okaziciela pozostałych serii), co stanowiło 80,22% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dawało 1.385.680 głosów z tych akcji, co stanowiło 86,39% głosów w ogólnej liczbie głosów .

Po dokonaniu transakcji z dnia 02.06.2017 r. Akcjonariusz posiadał 883.650 akcji spółki DEKTRA (w tym 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 383.650 akcji zwykłych na okaziciela pozostałych serii), co stanowiło 80,04% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dawało 1.383.650 głosów z tych akcji, co stanowiło 86,26% głosów w ogólnej liczbie głosów .

Z uwagi na to, że Maciej Stefański i Beata Stefańska są małżeństwem, zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej pomiędzy nimi domniemywa się istnienie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej (tj. porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki).

Przed dokonaniem przez Macieja Stefańskiego transakcji z dnia 02.06.2017 r., Maciej Stefański wraz z Beatą Stefańską posiadali 912.515 akcji DEKTRA S.A. (w tym 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 412.515 akcji zwykłych na okaziciela pozostałych serii), co stanowiło 82,66 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.412.515 głosów z tych akcji, co stanowiło 88,06 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

Po dokonaniu przez Macieja Stefańskiego transakcji z dnia 02.06.2017 r., Maciej Stefański wraz z Beatą Stefańską posiadali 910.485 akcji DEKTRA S.A. (w tym 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 410.485 akcji zwykłych na okaziciela pozostałych serii), co stanowiło 82,47 % udziału w kapitale zakładowym oraz 1.410.485 głosów, co stanowiło 87,94 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji