Raport ESPI 4/2018

RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2018 R.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za styczeń 2018 r.

  1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły 1 146 592,39 zł w miesiącu styczniu 2018 r., co stanowi spadek o 3,0% w stosunku do stycznia 2017 r.

  2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

  1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

  • ESPI 1/2018 z dnia 05.01.2018 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,

  • ESPI 2/2018 z dnia 12.01.2018 r. Raport miesięczny za grudzień 2017 r.,

  • ESPI 3/2018 z dnia 16.01.2018 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR.

  1. Kalendarz inwestora:

  • w dniu 27 lutego 2018r. nastąpi publikacja raportu skonsolidowanego i jednostkowego za rok obrotowy 2017,

  • w dniu 14 marca 2018r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc luty 2018r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect