Raport ESPI 6/2018

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE DOTYCHCZAS POSIADANEGO UDZIAŁU PONAD 33% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW O CO NAJMNIEJ 1% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW

W dniu 02.03.2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Macieja Stefańskiego („Akcjonariusza”), Wiceprezesa Zarządu Emitenta, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Akcjonariusz poinformował, że w dniu 27.02.2018 w wyniku transakcji sprzedaży 4.363 akcji Spółki w transakcji zawartej w alternatywnym systemie obrotu nastąpiło zmniejszenie dotychczasowego posiadanego udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Przed dokonaniem przez Macieja Stefańskiego transakcji z dnia 27.02.2018 r., Maciej Stefański wraz z Beatą Stefańską posiadali 816.357 akcji DEKTRA SA (w tym 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 316.357 akcji zwykłych na okaziciela pozostałych serii), co stanowiło 73,95 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.316.357 głosów z tych akcji, co stanowiło 82,07 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

Po dokonaniu przez Macieja Stefańskiego transakcji z dnia 27.02.2018 r., Maciej Stefański wraz z Beatą Stefańską posiadali 811.944 akcji DEKTRA SA (w tym 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 311.994 akcji zwykłych na okaziciela pozostałych serii), co stanowiło 73,55 % udziału w kapitale zakładowym oraz 1.311.994 głosów, co stanowiło 81,80 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją podmioty zależne od niego, posiadające akcje DEKTRA SA.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia akcjonariusza.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

[dg ids=”3378″]