Raport ESPI 9/2018

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2018 R

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za luty 2018 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

  • 851 361,84 zł w lutym 2018 r., co oznacza spadek o niemal 28% rdr,
  • 1 997 954,28 zł narastająco w okresie styczeń – luty 201 r., spadek o 15,3% rdr

Luty jest miesiącem o bardzo zmiennej koniunkturze, silnie powiązanej z aktualną pogodą. Wobec tego w lutym możliwa jest zarówno wyższa sprzedaż z uwagi na rozpoczęcie przygotowań do nowego sezonu, jak i całkowity zastój w handlu. Pierwsze tygodnie zimy 2018 r. były ciepłe, dlatego nagłe wystąpienie mrozów w lutym br. niemal sparaliżowało handel w zakresie towarów dla rolnictwa i ogrodnictwa, a także przemysłu. W efekcie zamówienia składane w tym okresie zostaną złożone dopiero w następnych tygodniach, w bardziej sprzyjających warunkach pogodowych. Nie bez znaczenia na wysokość sprzedaży pozostaje fakt, że w ubiegłym roku wiosna zaczęła się stosunkowo późno, tj. dopiero w połowie maja. Studzi to zapał sprzedawców do przedwczesnego uzupełniania magazynów,w tym o ofertę Emitenta . Nadal dobra koniunktura występuje w budownictwie, sprzedaż oferty Emitenta w segmencie budowlanym w lutym br. była na nieco wyższym poziomie niż w roku ubiegłym.

 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 4/2018 z dnia 14.02.2018 r. Raport miesięczny za styczeń 2018 r.,

 • EBI 1/2018 z dnia 27.02.2018 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny DEKTRA SA za rok obrotowy 2017r.,

 1. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 13 kwietnia 2018r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za marzec 2018r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect