Raport EBI 6/2018

WYPŁATA DYWIDENDY ZA 2017 R.

Zarząd DEKTRA SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które miało miejsce 11.05.2018 r., postanowiło o wypłacie dywidendy w kwocie 1.435.200 zł

Wszystkie 1.104.000 akcji Spółki uczestniczą w podziale dywidendy, a na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 1,30 zł (jeden złoty 30/100). Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 15 czerwca 2018 r., a dniem wypłaty dywidendy 10 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 11 oraz § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.