Raport ESPI 14/2018

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2018 R.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za kwiecień 2018 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

  • 1 454 282,87 zł w kwietniu 2018 r., co oznacza wzrost o 3,8% rdr,
  • 4 883 971,33 zł narastająco w okresie styczeń – kwiecień 2018 r., spadek o 16,6% rdr.

Na spadek wartości przychodów w ujęciu skonsolidowanym wpłynęła niższa wartość sprzedaży w I kwartale 2018 r. w stosunku do I kwartału 2017 r.

 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 12/2018 z dnia 06.04.2018 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,

 • ESPI 13/2018 z dnia 13.04.2018 r. Raport miesięczny za marzec 2018 r.

 1. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 14 czerwca 2018r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za maj 2018r.,

 • dzień 15 czerwca będzie dniem ustalenia prawa do dywidendy,

 • w dniu 10 sierpnia 2018r. nastąpi publikacja raportu okresowego za II kwartał 2018r.,

 • w dniu 10 sierpnia 2018r. nastąpi wypłata dywidendy.

  Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.