Raport ESPI 18/2018

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MAJ 2018 R

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za maj 2018 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

  • 2 590 059,05 zł w maju 2018 r., co oznacza wzrost o 11,9% rdr,
  • 7 474 031,28 zł narastająco w okresie styczeń – maj 2018 r., spadek o 8,6% rdr.

Na spadek wartości przychodów w ujęciu skonsolidowanym wpłynęła niższa wartość sprzedaży w I kwartale 2018 r. w stosunku do I kwartału 2017 r.

 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • EBI 3/2018 z dnia 11.05.2018 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za I kwartał 2018r.,

 • EBI 4/2018 z dnia 11.05.2018 r. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 11.05.2018r.,

 • EBI 5/2018 z dnia 11.05.2018 r. Odstąpienie przez ZWZ Dektra S.A. od głosowania nad uchwałą nr 12,

 • EBI 6/2018 z dnia 11.05.2018 r. Wypłata dywidendy za 2017 r.,

 • EBI 7/2018 z dnia 11.05.2018 r. Powołanie członka Rady Nadzorczej,

 • ESPI 14/2018 z dnia 14.05.2018 r. Raport miesięczny za kwiecień 2018 r.

 • ESPI 15/2018 z dnia 14.05.2018 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Dektra SA,

 • ESPI 16/2018 z dnia 16.05.2018 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,

 1. Kalendarz inwestora:

 • dzień 15 czerwca będzie dniem ustalenia prawa do dywidendy,

 • w dniu 13 lipca 2018r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2018r.,

 • w dniu 10 sierpnia 2018r. nastąpi publikacja raportu okresowego za II kwartał 2018r.,

 • w dniu 10 sierpnia 2018r. nastąpi wypłata dywidendy.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.