Raport ESPI 20/2018

RAPORT MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2018 R.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za czerwiec 2018 r.

1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

1 439 527,08 zł w czerwcu 2018 r., co oznacza spadek o 25,6% rdr,
8 913 558,36 zł narastająco w okresie styczeń – czerwiec 2018 r., spadek o 11,8% rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

ESPI 17/2018 z dnia 12.06.2018 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,
ESPI 18/2018 z dnia 14.06.2018 r. Raport miesięczny za maj 2018 r.,
ESPI 19/2018 z dnia 15.06.2018 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR.

4. Kalendarz inwestora:

w dniu 14 sierpnia 2018r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2018r.,
w dniu 10 sierpnia 2018r. nastąpi publikacja raportu okresowego za II kwartał 2018r.,
w dniu 10 sierpnia 2018r. nastąpi wypłata dywidendy.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.