Raport ESPI 21/2018

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2018 R.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za lipiec 2018 r.

  1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

    • 1 555 041,87 zł w lipcu 2018 r., co oznacza spadek o 2,7% rdr,
    • 10 468 600,23 zł narastająco w okresie styczeń – lipiec 2018 r., spadek o 10,6% rdr.
  1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

  1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

  • ESPI 20/2018 z dnia 13.07.2018 r. Raport miesięczny za czerwiec 2018 r.

  1. Kalendarz inwestora:

  • w dniu 14 września 2018r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2018r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.