RAPORT ESPI 22/2018

Raport miesięczny za sierpień 2018 r.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za sierpień 2018 r.

 

  1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:
  • 3 400 510,28 zł w sierpniu 2018 r., co oznacza wzrost o 19,4% rdr,
  • 13 869 110,51 zł narastająco w okresie styczeń – sierpień 2018 r., spadek o 4,7% rdr.

 

  1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

 

  1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
  • ESPI 21/2018 z dnia 14.08.2018 r. Raport miesięczny za lipiec 2018 r.

 

  1. Kalendarz inwestora:
  • w dniu 12 października 2018r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2018r.

 

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika doUchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.