RAPORT ESPI 02/2019

Raport miesięczny za styczeń 2019 r. Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za styczeń 2019 r.

1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:
• 1 162 306,63 zł w styczniu 2019 r., co oznacza wzrost o 1,4% rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta: Nie wystąpiły.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
• ESPI 1/2019 z dnia 14.01.2019 r. Raport miesięczny za grudzień 2018 r.,
• EBI 1/2019 z dnia 28.01.2019 r. Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy w 2019 roku

4. Kalendarz inwestora:
• w dniu 27 lutego 2019 r. nastąpi publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2018,
• w dniu 14 marca 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za luty 2019 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc. Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.