Raport ESPI 04/2019

RAPORT ESPI
typ raportu: Raport bieżący
numer: 04/2019
data dodania: 12.04.2019
spółka: DEKTRA SA

Raport miesięczny za marzec 2019 r.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za marzec 2019 r.
1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

  •  1 250 059,20 zł w marcu 2019 r., co oznacza spadek o 12,7% rdr,
  • 3 649 221,13 zł narastająco w okresie styczeń – marzec 2019 r., wzrost o 6,4% rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz
wyników finansowych Emitenta: Nie wystąpiły.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

  • ESPI 3/2019 z dnia 14.03.2019 r. Raport miesięczny za luty 2019 r.

4. Kalendarz inwestora:

  • w dniu 11 maja 2019 r. nastąpi publikacja okresowego raportu jednostkowego oraz skonsolidowanego za I kw. 2019 r.,
  • w dniu 14 maja 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2019 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc. Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.