Wybrane dane finansowe z bilansu w latach 2010 – 2016 (tys. zł)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktywa ogółem 2.691 6.013 4.790 4.808 4.723 5.250 4.749
Aktywa trwałe 90 112 1.520 1.439 1.442 1.603 1.568
Aktywa obrotowe 2.601 5.901 3.269 3.369 3.282 3.647 3.181
Zapasy 1.479 2.033 1.054 1.408 1.051 2.541 2.344
Należności krótkoterminowe 896 1.274 858 985 738 813 791
Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw 684 961 853 976 736 804 727
Inwestycje krótkoterminowe 222 2.591 1.350 967 1.483 287 37
Środki pieniężne 222 2.488 1.350 967 1.464 287 37
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 4 6 9 9 7 9
Kapitał własny 1.874 4.841 4.279 3.928 4.035 4.080 3.911
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 817 1.173 511 880 688 1.1710 838
Zobowiązania długoterminowe 0 0 160 50 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 817 1.166 349 827 688 1.170 838
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 763 824 24 304 316 705 180
Wybrane elementy rachunku zysków i strat w latach 2010 – 2016 (tys. zł)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Przychody ze sprzedaży 11.440 17.280 15.049 13.984 15.105 17.967 18.040
Koszty działalności operacyjnej 10.123 15.545 13.820 12.930 13.808 16.533 16.622
Amortyzacja 82 77 111 83 105 110 94
Zysk ze sprzedaży 1.317 1.736 1.228 1.054 1.295 1.433 1.418
Zysk z działalności operacyjnej 1.289 1.748 1.296 1.040 1.288 1.593 1.409
Zysk brutto 1.309 2.091 1.368 1.063 1.299 1.538 1.430
Zysk netto 1.053 1.687 1.094 863 1.045 1.245 1.156


Skumulowana wartość wypłaconej dywidendy w latach 2009 – 2016
Za rok obrotowy Wartość wypłaconej dywidendy w zł Wypłacona dywidenda na akcję w zł Procent zysku (DPR) w %
2016 1.159.200 1,05 100,30
2015 1.324.800 1,20 106,43
2014 1.214.400 1,10 116,21
2013 938.400 0,85 108,68
2012 1.214.400 1,10 111,00
2011 1.656.000 1,50 98,18
2010 800.000 0,80 75,97
2009 600.000 0,60 68,57


Zasady wynagradzania Akcjonariuszy

Wynagradzanie akcjonariuszy ma fundamentalne znaczenie dla polityki spółki DEKTRA, której priorytetem w działaniu jest tworzenie wartości atrakcyjnych przede wszystkim dla akcjonariuszy.
Polityka wypłaty dywidendy w spółce DEKTRA utworzona jest w oparciu o normy kodeksu spółek handlowych, wewnętrzny regulamin oraz przekonanie, że zyski powinny być przekazywane akcjonariuszom.
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który to zysk jest następnie przeznaczany przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji (stanowi o tym Statut Spółki § 25 pkt1 oraz art. 347 ksh). Podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku i pokrycia strat, ustalenia dnia dywidendy oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Statut Spółki § 11 pkt 1.c).
Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy (Statut Spółki § 25 pkt 3). Zarząd jest uprawniony do podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej i spełnienia wymagań określonych w przepisach prawa (Statut Spółki § 25 pkt 4 oraz art. 349 ksh). W sprawie wypłaty zaliczkowej dywidendy Zarząd spółki może działać z własnej inicjatywy, jak i na wniosek akcjonariusza lub Rady Nadzorczej.
Zgodnie z przepisem art. 395 kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminem WZA wymagane jest, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zebranie Spółki DEKTRA podejmujące decyzję w sprawie rocznej dywidendy zwykle odbywa się w drugiej połowie marca. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, dywidenda przysługuje co do zasady akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Spółka DEKTRA przestrzega zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” ” i w zgodzie z tym dokumentem dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest ustalenie dłuższego terminu. Jednocześnie termin wypłaty dywidendy może być inny niż ten ustalony w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, pod warunkiem że akcjonariusze podejmą decyzję o przyjęciu innego terminu.
Proszę zapoznać się z zamieszczonym poniżej tabelarycznym zestawieniem wypłaconych przez Spółkę w ciągu ostatnich sześciu lat dywidend. Obok zestawienia znajduje się wykres prezentujący jaka część zysku netto została wypłacona w formie dywidendy.

Dywidenda wypłacona przez Spółkę Dektra

Rok obrotowy Data uchwalenia Data płatności Wypłacona dywidenda na akcję brutto w zł Wypłacona dywidenda na akcję netto w zł
2016 09.06.2017 04.09.2017 1,05 0,86
2015  14.07.2016 19.08.2016 1,20 0,972
2014 01.06.2015 19.06.2015 1,10 0,89
2013 20.05.2014 26.06.2014 0,85 0,689
2012 13.05.2013 25.06.2013 1,10 0,89
2011 11.04.2012 16.05.2012 1,50 1,215
2010 02.12.2010 03.12.2010 0,20 0,162
2010 01.09.2010 02.09.2010 0,30 0,243
2010 04.05.2010 06.05.2010 0,30 0,243
2009 06.10.2009 09.10.2009 0,20 0,162
2009 03.07.2009 07.07.2009 0,40 0,324
Raporty bieżące