Raport ESPI 41/2017

Opublikowano 14 września 2017

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za sierpień 2017 r.

 

1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

2 847 146,57 zł w miesiącu sierpniu 2017 r., wzrost o 8,0% rdr,
14 554 181,11 zł narastająco w okresie styczeń – sierpień 2017 r., wzrost o 12,5% rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:

Nie wystąpiły.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

EBI 12/2017 z dnia 28.08.2017 r. Powołanie biegłego rewidenta do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2017-2019,
ESPI 40/2017 z dnia 14.08.2017 r. Raport miesięczny za lipiec 2017 r.,
EBI 11/2017 z dnia 11.08.2017 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za II kwartał 2017 r.,

4. Kalendarz inwestora:

W dniu 13 października 2017r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc wrzesień 2017r.,
w dniu 14 listopada 2017r. nastąpi publikacja raportu okresowego za III kwartał 2017r.

 

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR. oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.