Raport ESPI 3/2020

Raport miesięczny za luty 2020 r.

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za luty 2020 r.

  1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:
  • 908 853,07 zł w lutym 2020 r., co oznacza spadek o 26,5% rdr,
  • 1. 648 841,30 zł narastająco w okresie styczeń – luty 2020 r., co oznacza spadek o 31,3% rdr.
  1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

  1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
  • ESPI 2/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. Raport miesięczny za styczeń 2020 r.
  1. Kalendarz inwestora:
  • w dniu 14 kwietnia 2020 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za marzec 2020 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.