Raport ESPI 20/2020

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za listopad 2020 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 578 099,54 zł w listopadzie 2020 r., co oznacza spadek o 16,9 % rdr.,
 • 13 548 141,51 zł narastająco w okresie styczeń –listopad 2020 r., co oznacza spadek
  o 14,3 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, również w listopadzie odczuwalne były utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej z uwagi na wystąpienie pandemii wirusa COVID-19, a także związane z tym mniejsze zainteresowanie ofertą handlową Emitenta. Nie jest aktualnie możliwe oszacowanie jak wielki wpływ będzie ta sytuacja miała na kondycję finansową
i wyniki finansowe Emitenta.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • EBI 10/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. Raport finansowy DEKTRA SA za III kwartał 2020 r.
 • ESPI 18/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. Raport miesięczny za październik 2020 r.
 • ESPI 19/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. Wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji imiennych
 1. Kalendarz inwestora:
 • w dniu 14 stycznia 2020 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za grudzień
  2020 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.