Raport ESPI 14/2022

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za maj 2022 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 1 801 989,69 zł w maju 2022 r., co oznacza spadek o 31,9 % rdr.,
 • 12 730 067,80 zł narastająco w okresie styczeń – maj 2022 r., co oznacza wzrost
  o 36,3 % w porównaniu do roku 2021.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Przez cały 2021 rok Emitent informował o realiach cen surowców tworzyw sztucznych. Ponieważ kwestie te są kluczowe dla prowadzonej działalności gospodarczej, do czasu ustabilizowania się sytuacji, nadal będą prezentowane wybrane informacje w tym zakresie.

Z informacji opublikowanych przez portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje relacje z rynku surowców tworzyw sztucznych, wynika, że w ciągu ostatniego miesiąca ceny HDPE i LDPE, a więc surowca który ma największe znaczenie dla Emitenta, obniżyły się (od 6 do 16%).

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 6/2022 z dnia 13 maja 2022 r. Raport miesięczny za kwiecień 2022
 • ESPI 7/2022 z dnia 19 maja 2022 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 8/2022 z dnia 19 maja 2022 r. Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
 • ESPI 9/2022 z dnia 24 maja 2022 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 10/2022 z dnia 24 maja 2022 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 11/2022 z dnia 27 maja 2022 r. Informacja Zarządu DEKTRA SA
  o
  otrzymaniu w dniu 27 maja 2022 r. zawiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce.

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 14 lipca 2022 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2022 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.