Raport ESPI 13/2020

Połączenie Emitenta ze spółką Indiver SA

Zarząd Dektra Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu podaje do wiadomości, że w dniu 1 lipca 2020 r. uzyskał informację o dokonaniu w dniu 30 czerwca 2020 r. przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Emitenta („Spółka Przejmująca”) z Indiver Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000381928 („Spółka Przejmowana”),

Zgodnie z art. 493 § 2 KSH połączenie spółek następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej, tj. z dniem 30 czerwca 2020 r. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej, tj. Indiver Spółka Akcyjna.

Stosownie do art. 494 KSH Emitent jest następcą prawnym Indiver Spółka Akcyjna, tj. z dniem połączenia wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Indiver Spółka Akcyjna jako Spółki Przejmowanej.

Połączenie odbyło się na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Z uwagi na fakt, iż Emitent jako Spółka Przejmująca był jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej i posiadał w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 100% udziałów, połączenie nastąpiło w trybie uproszczonym i stosownie do art. 515 § 1 KSH połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta jako spółki przejmującej oraz bez objęcia jakichkolwiek udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez wspólników Spółki Przejmowanej.

Ze względu na brak podwyższania kapitału zakładowego Emitenta oraz to, że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Emitenta, w związku z dokonanym połączeniem nie zostały dokonane żadne zmiany Statutu Emitenta.

Podstawa Prawna: Inne uregulowania

Korekta numeru raportu bieżącego 11/2020 z dnia 10.06.2020 r

Zarząd Spółki DEKTRA SA niniejszym przekazuje korektę do raportu ESPI nr 11/2020 z dnia 10.06.2020 r. – Raport miesięczny za maj 2020.


Korekta raportu związana jest ze zidentyfikowaniem błędu pisarskiego dotyczącego numeru raportu. Raport opublikowany został pod numerem 11/2020, podczas gdy prawidłowy numer to 12/2020.

Treść raportu bieżącego pozostała bez zmian.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport ESPI 11/2020

Raport miesięczny za maj 2020r.

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za maj 2020r.

1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

 • 1. 440 995,12 zł w maju 2020r., co oznacza spadek o 21,7 % rdr,
 • 5. 201 879,16 zł narastająco w okresie styczeń – maj 2020r., co oznacza spadek
  o 24 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, również w miesiącu maju odczuwalne były utrudniania w prowadzeniu działalności gospodarczej z uwagi na wystąpienie pandemii wirusa COVID-19, a także mniejsze zainteresowanie ofertą handlową Emitenta. Nie jest aktualnie możliwe oszacowanie jak wielki wpływ będzie ta sytuacja miała na kondycję finansową i wyniki finansowe Emitenta.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • EBI 2/2020 z dnia 6 maja 2020r. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 6 maja 2020r.,
 • EBI 3/2020 z dnia 6 maja 2020r. Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 12,
 • EBI 4/2020 z dnia 6 maja 2020r. Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 20,
 • EBI 5/2020 z dnia 6 maja 2020r. Wypłata dywidendy za 2019r.,
 • EBI 6/2020 z dnia 6 maja 2020r. Korekta raportu nr 05/2020,
 • ESPI 10/2020 z dnia 7 maja 2020r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Dektra SA,
 • EBI 7/2020 z dnia 12 maja 2020r. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Dektra SA za I kwartał 2020r.,
 • ESPI 11/2020 z dnia 14 maja 2020r. Raport miesięczny na kwiecień 2020r.
 1. Kalendarz inwestora:
 • w dniu 18 czerwca 2020r. nastąpi ustalenie prawa do dywidendy,
 • w dniu 2 lipca 2020r. nastąpi wypłata dywidendy z zysk u osiągniętego w 2019r.,
 • w dniu 14 lipca 2020r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2020r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnec

Raport ESPI 11/2020

Raport miesięczny za kwiecień 2020r.

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za kwiecień 2020r.

1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

 • 917 569,91 zł w kwietniu 2020r., co oznacza spadek o 32,4% rdr,
 • 3 760 887,04 zł narastająco w okresie styczeń – kwiecień 2020r., co oznacza spadek
  o 24,9% rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

W miesiącu kwietniu odczuwalne były utrudniania w prowadzeniu działalności gospodarczej z uwagi na wystąpienie pandemii wirusa COVID-19, a także mniejsze zainteresowanie ofertą handlową Emitenta. Nie jest aktualnie możliwe oszacowanie jak wielki wpływ będzie ta sytuacja miała na kondycję finansową i wyniki finansowe Emitenta.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 8/2020 z dnia 9 kwietnia 2020r. Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek
 • ESPI 9/2020 z dnia 14 kwietnia 2020r. Raport miesięczny za marzec 2020r.

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 10 czerwca 2020r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za maj 2020r.
 • w dniu 18 czerwca 2020r. nastąpi ustalenie prawa do dywidendy

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Raport ESPI 10/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Dektra SA

Zarząd DEKTRA SA (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 06.05.2020

 

 1. Maciej Stefański – posiadający 500.000 akcji , z których przysługiwało 1.000.000 głosów , co stanowiło 100 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 62,34% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 06.05.2020 wykonywano prawo głosu z 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu ( na jedną akcję przypadają dwa głosy) Spółki.

Podstawa prawna:

art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

Raport EBI 6/2020

Korekta raportu nr 05/2020

Zarząd DEKTRA SA informuje, iż w raporcie bieżącym nr 05/2020 „Wypłata dywidendy za 2019 r.”z dnia dzisiejszego, błędnie podano kwotę dywidendy.

Zarząd Dektra SA podaje do publicznej wiadomości skorygowany raport:

Zarząd DEKTRA SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które miało miejsce 06.05.2020 r., postanowiło o wypłacie dywidendy w kwocie 441 600 zł. Kwota zysku za rok 2019 wyniosła 548 940,65 zł.

 

Wszystkie 1.104.000 akcji Spółki uczestniczą w podziale dywidendy, a na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,40 zł (czterdzieści groszy).

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 18 czerwca 2020 r., a dniem wypłaty dywidendy 2 lipca 2020 r.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 11 oraz § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 5/2020

Wypłata dywidendy za 2019 r.

Zarząd DEKTRA SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które miało miejsce 06.05.2020 r., postanowiło o wypłacie dywidendy w kwocie 548 940,65 zł.

Wszystkie 1.104.000 akcji Spółki uczestniczą w podziale dywidendy, a na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,40 zł (czterdzieści groszy).

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 18 czerwca 2020 r., a dniem wypłaty dywidendy 2 lipca 2020 r.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 11 oraz § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 4/2020

Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 20

 

Zarząd Spółki Dektra SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 06.05.2020 r., odstąpiło od głosowania nad uchwałą nr 20, dotyczącą wyboru członka Rady Nadzorczej Dektra SA. Z uwagi na ogłoszenie w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz. U. z 2020 r., poz. 491) nie udało się zebrać ofert osób zainteresowanych pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej.

 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

 

 

Raport EBI 3/2020

Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 12

Zarząd Spółki Dektra SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 06.05.2020 r., odstąpiło od głosowania nad uchwałą nr 12, dotyczącą udzielenia absolutorium Maciejowi Stefańskiemu z wykonania przez niego obowiązków zarządczych, ze względu na treść przepisu art. 413 ksh (tj. z powodu braku akcjonariuszy uprawnionych do głosowania nad tą uchwałą).

 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Raport EBI 2/2020

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta

w dniu 6.05.2020r

Zarząd Spółki Dektra SA przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 06.05.2020 r.

 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

 

Załączniki:

06.05.2020 protokół DEKTRA WZA  

Plan połączenia