Raport ESPI 9/2014

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DEKTRA SPÓŁKA AKCYJNA

Działając w oparciu o przepis art. 402 (1) § 1 Ksh, Zarząd Spółki Dektra SA z siedzibą w Toruniu zwołuje na dzień 12.01.2015 roku, na godz. 16:00, w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach.

Załączniki:

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect”.

Raport EBI 19/2014

ZMIANA POLITYKI DYWIDENDOWEJ SPÓŁKI

W dniu 31.10.2014 roku Zarząd Dektra S.A. podjął uchwałę w sprawie zmiany dotychczas prowadzonej polityki dywidendowej Spółki. W 2015 roku Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podzielenie zysku netto na dwie części, z przeznaczeniem na: dywidendę oraz skup akcji własnych, natomiast w latach 2016-2017 na trzy części: kapitał zapasowy, dywidenda oraz skup akcji własnych. Począwszy od wypłat w 2015 roku Zarząd zamierza rekomendować podział puli dywidendowej i przeznaczonej na skup akcji w następujących proporcjach: dywidenda – minimum 70% kwoty przeznaczonej na wypłatę dla Akcjonariuszy, skup własnych akcji – maksimum 30% kwoty przeznaczonej na wypłatę dla Akcjonariuszy.

Zarząd podjął ww. uchwałą w związku z koniunkturą panującą na rynku NewConnect oraz niezadowalającymi efektami dotychczasowej polityki. Przez ostatnie trzy lata notowań akcji Spółki na rynku NewConnect cały zysk netto został przeznaczony na dywidendę (98,2% zysku za 2011, 111,0% zysku za 2012, 108,7% zysku za 2013). Stopa dywidendy w Spółce (wg notowań na dzień przyznania prawa) wynosiła w latach 2012-2014 odpowiednio: 10,00%, 9,55%, 9,88%, co jest znacznie powyżej średniej dla rynku. Jednocześnie Spółka jest obecnie notowana przy wskaźniku C/Z wynoszącym ok. 10, co jest znacznie poniżej średniej rynkowej. Zarząd ma nadzieję, że zmiana polityki dywidendowej przyczyni się do wzrostu notowań akcji Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”

Raport EBI 18/2014

POWOŁANIA BIEGŁEGO REWIDENTA DO BADANIA JEDNOSTKOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH EMITENTA ZA ROK 2014

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 29.10.2014

Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyborze Spółki Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o.,

z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 03-731), przy ul. Targowej 20A, reprezentowanej przez biegłego rewidenta- Pana Marcina Grzywacza, do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2014.

Spółka Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 03-731), przy ul. Targowej 20A, wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 68.

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport EBI 17/2014

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC WRZESIEŃ 2014

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za wrzesień 2014 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 1 678 601,75 zł w miesiącu wrześniu 2014 r., wzrost o 2,5% rdr
  • 12 384 440,94 zł narastająco w okresie styczeń – wrzesień 2014 r., wzrost o 13,1% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:Nie wystąpiły.
 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
  • EBI 16/2014 z dnia 12.09.2014 r. Raport miesięczny za miesiąc sierpień 2014,
 4. Kalendarz inwestora:
  • W dniu 12 listopada 2014 r. nastąpi publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku
  • W dniu 14 listopada 2014 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc październik br.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 21/2014

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2014

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za październik 2014 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 1 300 765 zł w miesiącu październiku 2014 r., spadek o 14% rdr,
  • 13 685 206 zł narastająco w okresie styczeń – październik 2014 r., wzrost o 10% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:Nie wystąpiły.
 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
  • EBI 17/2014 z dnia 14.10.2014 r. Raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2014
 4. Kalendarz inwestora:
  • W dniu 12 grudnia 2014 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc listopad br.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 16/2014

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC SIERPIEŃ 2014

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za sierpień 2014 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 1 380 650 zł w miesiącu sierpniu 2014 r., spadek o 13,7% rdr,
  • 10 705 839 zł narastająco w okresie styczeń – sierpień 2014 r., wzrost o 15% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:Nie wystąpiły.
 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
  • EBI 14/2014 z dnia 13.08.2014 r. Raport jednostkowy i skonsolidowany
   DEKTRA SA za II kwartał 2014
   ,
  • EBI 15/2014 z dnia 14.08.2014 r. Raport miesięczny za miesiąc lipiec 2014
 4. Kalendarz inwestora:
  • W dniu 14 października 2014 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc wrzesień br.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 15/2014

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC LIPIEC 2014

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za lipiec 2014 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 1 505 490 zł w miesiącu lipcu 2014 r., spadek o 13,4 % rdr,
  • 9 325 188 zł narastająco w okresie styczeń – lipiec 2014 r., wzrost o 20,9% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:Nie wystąpiły.
 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
  • EBI 12/2014 z dnia 14.07.2014 r. Raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2014,
  • EBI 13/2014 z dnia 21.07.2014 r. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka
   Rady Nadzorczej Dektra SA
 4. Kalendarz inwestora:
  • 12 września 2014 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc sierpień br.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 13/2014

REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZWORCZEJ DEKTRA SA

Zarząd spółki Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał rezygnację Pana Piotra Grzesiaka z zajmowanej funkcji członka Rady Nadzorczej. Rezygnacja nastąpiła z dniem dzisiejszym. Jako powód rezygnacji wskazano względy osobiste i niemożność dalszego wypełniania obowiązków związanych z tą funkcją.

Zarząd Spółki przyjął ww. rezygnację. W ocenie Zarządu rezygnacja ta nie spowoduje dezorganizacji funkcjonowania Spółki oraz pracy Rady Nadzorczej. Zarząd będzie wnioskował o uzupełnienie składu Rady Nadzorczej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 12/2014

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC CZERWIEC 2014

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za czerwiec 2014 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 1 414 972 zł w miesiącu czerwcu 2014 r., spadek o 1,28 % rdr,
  • 7 819 699 zł narastająco w okresie styczeń – czerwiec 2014 r., wzrost o 30,92% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:Nie wystąpiły.
 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
  • ESPI 7/2014 z dnia 02.06.2014 r. Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,
  • ESPI 8/2014 z dnia 03.06.2014 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki DEKTRA w związku z art. 160 Ustawy o obrocie,
  • EBI 11/2014 z dnia 13.06.2014 r. Raport miesięczny za miesiąc maj 2014.
 4. Kalendarz inwestora:
  • W dniu 13 sierpnia 2014 r. nastąpi publikacja raportu okresowego za II kw. 2014 r.
  • Do dnia 14 sierpnia 2014 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc lipiec br.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 11/2014

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC MAJ 2014

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za maj 2014 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 1 314 977 zł w miesiącu maju 2014 r., wzrost o 2,86 % rdr,
  • 6 404 727 zł narastająco w okresie styczeń – maj 2014 r., wzrost o 41,19% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:Emitent odczuwa ożywienie w segmencie sprzedaży produktów dla rolnictwa. W maju br. Emitent wprowadził do produkcji i dystrybucji folię kiszonkarską AgroPremium.Rolnictwo i ogrodnictwo to druga po budownictwie, istotna dla Grupy Kapitałowej, grupa odbiorców. Produkty Spółki używane są zarówno w uprawie roślin, jak i hodowli zwierząt oraz aranżacji ogrodów. Folie kiszonkarskie, ogrodnicze, folie do ściółkowania, agrowłókniny, siatki i sznurki rolnicze, folie do owijarek, oraz worki do sianokiszonek, produkowane i dystrybuowane przez Spółkę Dektra SA, od wielu lat pomagają w osłanianiu plonów, wytwarzaniu wysokiej jakości pasz i aranżowaniu terenów zielonych.

  AgroPremium to trzywarstwowa folia stosowana do wykładania silosów i okrywania pryzm kiszonek. Modyfikowana i stabilizowana, dzięki czemu uzyskuje większą odporność na przebicie i rozerwanie. Dodatek stabilizatora UV chroni folię przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Użycie folii kiszonkarskich, poprzez wykluczenie wpływu światła i powietrza, zapewnia optymalne warunki do fermentacji mlekowej kiszonek oraz przyczynia się do zachowanie przez dłuższy czas witamin i substancji odżywczych. Folia produkowana jest w szerokościach od 6 do 14 m i stanowi uzupełnienie oferty worków do sianokiszonek.

  Wolumen sprzedaży folii kiszonkarskich wzrósł w maju br. o 134% w porównaniu do maja 2013 r. Emitent rozważa powiększenie grupy produktów dla rolnictwa oznaczanych marką AgroPremium o folie kiszonkarskie czarno-białe. Dzięki swojej budowie oraz podwyższonych właściwościach mechanicznych folia taka jest bardziej odporna na przebicia i przetarcia, oraz starzenie pod wpływem promieniowania słonecznego. Stosując folię kiszonkarską czarno-białą uzyskuje się zwiększenie wydajności silosu. Biała warstwa, układana zewnętrznie, ma na celu odbicie promieni słonecznych i redukcję temperatury wewnątrz pryzmy. Dzięki powstałym w ten sposób korzystniejszym warunkom zakiszania, uzyskana kiszonka jest lepszej jakości.

  W maju br. Emitent otrzymał wstępne wyniki badań dla folii paroizolacyjnej IZOPAR oraz dla folii budowlanej IFOL-S. Wyniki te są pierwszym etapem, najtrudniejszym i najbardziej czasochłonnym, przed rejestracją produktu jako wyrób budowlany. Zakończenie procesu rejestracji i uzyskanie certyfikatu umożliwi Spółce oferowanie folii sygnowanych marką własną.

  Emitent konsekwentnie rozwija portfolio produktów sygnowanych marką własną. Wspieranie ewolucji i promocja tej grupy produktów ma dla Emitenta znaczenie priorytetowe. IZOPAR i IFOL-S będą kolejnym produktem własnym Emitenta, który w chwili obecnej posiada dziewięć takich produktów. Są to przeznaczone dla budownictwa: folie INBUD, INPAR i PREMIUM EKO, siatki podtynkowe DEKTRA 145, EURONET i EUROPEAN THERMOSYSTEM, membrany i folie dachowe linii IMPREGA i MAGNUM oraz worki do sianokiszonki dla branży rolniczej. Najwyższą jakość tych produktów potwierdzają uzyskane przez Emitenta certyfikaty. Emitent odnotowuje ponadto regularny wzrost zainteresowanie produktami sygnowanymi marką własną ze strony odbiorców.

 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
  • EBI 8/2014 z dnia 14.05.2014 r. Raport jednostkowy i skonsolidowany DEKTRA SA za I kwartał 2014,
  • EBI 9/2014 z dnia 21.05.2014 r. Zarząd Spółki Dektra SA przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20.05.2014 r.,
  • ESPI 5/2014 z dnia 22.05.2014 r. Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Dektra,
  • Korekta ESPI 5/2014 z dnia 22.05.2014 r. Zarząd DEKTRA SA informuje, iż w raporcie bieżącym 5/2014 opublikowanym w dniu 21.05.2014 pomyłkowo przekazano błędny tytuł i treść raportu.,
  • EBI 10/2014 z dnia 23.05.2014 r. Publikacja raportów miesięcznych,
  • ESPI 6/2014 z dnia 29.05.2014 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki DEKTRA w związku z art. 160 Ustawy o obrocie.
 4. Kalendarz inwestora:
  • W dniu 26 czerwca 2014 r. nastąpi wypłata dywidendy za rok 2013 w wysokości 0,85 zł na akcję (całkowita wartość dywidendy za 2013 r. wynosi 938.400 zł a stopa dywidendy na dzień jej przyznania wynosi 9,88 %),
  • Dnia 14 lipca 2014 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc czerwiec br.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.