Raport EBI 10/2017

Opublikowano 18 lipca 2017

 

Zarząd Dektra Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 17 lipca 2017 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu wpisu zmiany statutu Spółki w zakresie § 20 pkt 2 lit.a.  statutu, tj. sposobu reprezentacji.

Dotychczasowe brzmienie § 20 pkt 2  statutu:

„„2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

a) Prezes Zarządu samodzielnie,

b) pozostali członkowie Zarządu łącznie lub jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

 

Aktualne brzmienie § 20 pkt 2 statutu:

„2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

a) Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu samodzielnie,

b) pozostali członkowie Zarządu łącznie lub jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.