Wskaźniki finansowe

W tej sekcji znajdują się podstawowe wskaźniki finansowe dotyczące spółki. Wskaźniki zostały obliczone na podstawie sprawozdań finansowych jednostki: bilansów oraz rachunków zysków i strat z lat 2014 – 2022. Sprawozdania zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Zainteresowani inwestorzy mogą na ich podstawie przeprowadzić analizę wskaźnikową spółki. Dzięki takiej analizie można szybko i skutecznie uzyskać wgląd w działanie przedsiębiorstwa i jego transakcje gospodarcze w poprzednich okresach. Analiza wskaźnikowa pomaga w ocenie jakości zarządzania oraz wydajności wykorzystania majątku spółki. Pozwala na obserwację tendencji zachodzących w spółce a także stwarza możliwość porównań z inną spółką lub odniesieniu jej wyników do średniej sektorowej. Razem z analizą otoczenia może być cennym źródłem do prognozowania rozwoju firmy w przyszłości. Mniej doświadczonym inwestorom chcielibyśmy wskazać dydaktyczno-poglądowy charakter tej strony i zachęcić do konsultacji z doświadczonymi specjalistami ds. finansów przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

Wskaźniki zostały podzielone na pięć grup:

  • płynności – mierzą zdolność spółki do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań,
  • rentowności – służą do oceny wielkości zysku w stosunku do osiągniętego przychodu oraz zainwestowanego kapitału,
  • zadłużenia – informują o zadłużeniu spółki i jej zdolności do obsługi tego zadłużenia,
  • aktywności – informują o tym jak szybko firma zmienia swoje zapasy i należności na gotówkę,
  • oceny rynkowej – mają za zadanie ocenę wartości rynkowej spółki z punktu widzenia jej atrakcyjności inwestycyjnej.

Dla większości wskaźników określenie ich optymalnej wartości jest możliwe dopiero po odniesieniu ich do wskaźników z poprzedniego okresu. Aby ułatwić taką analizę inwestorom sporządzono tabele porównawcze wskaźników od roku 2014 do roku 2022. Dla lepszego zobrazowania dynamiki zmian wskaźniki przedstawiono w formie graficznej dla każdej z grup. Aby dowiedzieć się więcej o konstrukcji poszczególnych wskaźników, poznać ich znaczenie dla oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz optymalne wartości należy wcisnąć nazwę wskaźnika w tabeli. Spowoduje to przeniesienie do definicji wybranego wskaźnika w sekcji Słownik.

Wskaźniki płynności

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Wskaźnik bieżącej płynności 3,12  3,80 2,84 14,40 1,83 2,75 2,58 1,97 2,27
Wskaźnik szybkiej płynności 0,94  0,99 1 0,42 0,26 1,13 1,25 0,49 0,91
Wskaźnik natychmiastowej płynności 0,25  0,04 0,26 0,03 0,16 0,52 0,15 0,11 0,46
Wskaźnik pokrycia zobowiązań należnościami 0,70  0,94 0,75 0,23 0,26 0,61 1,1 0,38 0,44
Kapitał obrotowy w dniach 50,34  64,36 50,81 46,03 40,70 70,5 64,48 55,17 45

Wskaźniki rentowności

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentowność sprzedaży 7,98%  7,86%  8,96%  4,74%  3,40%  6,10%  10,00%  11,51%  4,53%
Rentowność brutto 8,56%  7,93%  9,65%  5,93%  4,26%  6,42%  12,59%  10,75%  3,65%
Rentowność netto 6,93%  6,41%  7,81% 4,74% 3,40% 5,20%  10,46%  8,65%  2,9%
Rentowność aktywów ROA 23,71%  24,34%  26,83% 10,78% 9,97% 10,9%  33,34%  26,49%  12,23%
Rentowność kapitału własnego 30,51%  29,55%  36,24% 14,77% 16,50% 29,76%  53,55%  50,60%  20,88%
Zwrot z inwestycji (ROI) 30,34%  29,66%  32,59% 13,27% 13,90% 25,50%  40,38%  35,03%  17,45%

Wskaźniki zadłużenia

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (DR) 0,22  0,18 0,26 0,52 0,40 0,49 0,81 0,57 0,41
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,29  0,21 0,35 0,65 0,59 1,11 1,13 2,18 0,71
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej 2,54  0,66 3,81 0,92 1,53 1,68 7,84 8,64 4,20
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 2,55  2,49 2,82 2,49 2,18 0,98 0,54 1 9,58

Wskaźniki aktywności

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Okres obrotu zapasami w dniach 36,00  47,42 50,59 107,73 69,34 67,63 53,96 100 49
Okres spływu należności z tytułu dostaw i usług w dniach 16,00/td>  16,01 20,52 16,48 11,80 12,08 44,92 52 16
Okres spłaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług w dniach 16,00  12,35 14,80 44,31 19,98 40,28 43,20 27 36
Wskaźnik rotacji majątku obrotowego 4,92  5,67 4,66 2,82 4,05 3,29 3,46 3,25 4,49

Wskaźniki oceny rynkowej

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023
CENA DO ZYSKU (C/Z) 8,72 8,64 8,26 7,39 13,21 7,84 9,14 6,81 19,12
Zysk na akcję (zł) 1,13 1,05 1,42 0,82 0,49 0,78 1,54 2,47 0,51
Cena do wartości księgowej (c/wk) 2,67 2,56 2,99 2,1 1,93 2,01 4,05 6,30 3,99
Wartość księgowa na akcję 3,70 3,54 3,91 2,91 2,5 2,76 3,37 2,95 2,45
Stopa wypłaty dywidendy 106,43 100,29 91,76 91,76 112,00 80,20 96,2 95,8 100,5
Stopa dywidendy (DY %) 13,26 10,19 12,38 12,38 9,94 6,67 6,3 14,6 16,9