Wybrane dane finansowe z bilansu w latach 2014 – 2021 (tys. zł)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aktywa ogółem 4.723 5.250 4.749 5.830 7.752 5.504 4.407 7.082
Aktywa trwałe 1.442 1.603 1.568 1.528 1.494 1.529 195 562
Aktywa obrotowe 3.282 3.647 3.181 4.302 6.258 3.975 4.213 6.519
Zapasy 1.051 2.541 2.344 2.776 5.203 3.063 2.572 3.346
Należności krótkoterminowe 738 813 791 1.135 926 556 460 2.786
Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw 736 804 727 1.126 798 2 427 2.778
Inwestycje krótkoterminowe 1.483 287 37 385 127 353 1.180 386
Środki pieniężne 1.464 287 37 385 127 353 1.180 386
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 7 9 7 2 4 0,8 1139
Kapitał własny 4.035 4.080 3.911 4.316 3.716 3.327 2.876 4.409
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 688 1.1710 838 1.514 4.036 2.178 1.532 2.672
Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0 0 141
Zobowiązania krótkoterminowe 688 1.170 838  1.514 4.035 2.177 1.532 2.534
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 316 705 180  203 2140 882 134 792

Wybrane elementy rachunku zysków i strat w latach 2014 – 2021 (tys. zł)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Przychody ze sprzedaży 15.105 17.967 18.040 20.031 17.628 16.122 13.880 22.571
Koszty działalności operacyjnej 13.808 16.533 16.622 18.245 16.590 15.347 12.849 20.313
Amortyzacja 105 110 94 59 43 50 107 111
Zysk ze sprzedaży 1.295 1.433 1.418 1.796 1.038 775 1.027 2.257
Zysk z działalności operacyjnej 1.288 1.593 1.409 1.900 1.029 765 1.124 2.860
Zysk brutto 1.299 1.538 1.430 1.932 1.045 687 1.056 2.841
Zysk netto 1.045 1.245 1.156 1.564 835 549 856 2.361

Skumulowana wartość wypłaconej dywidendy w latach 2010 – 2020

Za rok obrotowy Wartość wypłaconej
dywidendy w zł
Wypłacona dywidenda
na akcję w zł
Procent zysku
(DPR) w %
2020 828.000 0,75 96,2
2019 441.600 0,40 80,2
2018 938.400 0,85 112
2017 1.435.200 1,30 91,76
2016 1.159.200 1,05 100,30
2015 1.324.800 1,20 106,43
2014 1.214.400 1,10 116,21
2013 938.400 0,85 108,68
2012 1.214.400 1,10 111,00
2011 1.656.000 1,50 98,18
2010 800.000 0,80 75,97

Zasady wynagradzania Akcjonariuszy

Wynagradzanie akcjonariuszy ma fundamentalne znaczenie dla polityki spółki DEKTRA, której priorytetem w działaniu jest tworzenie wartości atrakcyjnych przede wszystkim dla akcjonariuszy. Polityka wypłaty dywidendy w spółce DEKTRA utworzona jest w oparciu o normy kodeksu spółek handlowych, wewnętrzny regulamin oraz przekonanie, że zyski powinny być przekazywane akcjonariuszom. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który to zysk jest następnie przeznaczany przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji (stanowi o tym Statut Spółki § 25 pkt1 oraz art. 347 ksh). Podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku i pokrycia strat, ustalenia dnia dywidendy oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Statut Spółki § 11 pkt 1.c). Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy (Statut Spółki § 25 pkt 3). Zarząd jest uprawniony do podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej i spełnienia wymagań określonych w przepisach prawa (Statut Spółki § 25 pkt 4 oraz art. 349 ksh). W sprawie wypłaty zaliczkowej dywidendy Zarząd spółki może działać z własnej inicjatywy, jak i na wniosek akcjonariusza lub Rady Nadzorczej. Zgodnie z przepisem art. 395 kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminem WZA wymagane jest, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, dywidenda przysługuje co do zasady akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Spółka DEKTRA przestrzega zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” ” i w zgodzie z tym dokumentem dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest ustalenie dłuższego terminu. Jednocześnie termin wypłaty dywidendy może być inny niż ten ustalony w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, pod warunkiem że akcjonariusze podejmą decyzję o przyjęciu innego terminu. Proszę zapoznać się z zamieszczonym poniżej tabelarycznym zestawieniem wypłaconych przez Spółkę w ciągu ostatnich sześciu lat dywidend. Obok zestawienia znajduje się wykres prezentujący jaka część zysku netto została wypłacona w formie dywidendy.

Dywidenda wypłacona przez Spółkę Dektra

Rok obrotowy Data uchwalenia Data płatności Wypłacona dywidenda
na akcję brutto w zł
Wypłacona dywidenda
na akcję netto w zł
2020 16.06.2021 29.06.2021 0,75 0,577
2019 18.06.2020 02.07.2020 0,40 0,325
2018 26.06.2019 04.09.2019 0,85 0,69
2017 15.06.2018 10.08.2018 1,30 1,05
2016 09.06.2017 04.09.2017 1,05 0,86
2015 14.07.2016 19.08.2016 1,20 0,972
2014 01.06.2015 19.06.2015 1,10 0,89
2013 20.05.2014 26.06.2014 0,85 0,689
2012 13.05.2013 25.06.2013 1,10 0,89
2011 11.04.2012 16.05.2012 1,50 1,215
2010 02.12.2010 03.12.2010 0,20 0,162
2010 01.09.2010 02.09.2010 0,30 0,243
2010 04.05.2010 06.05.2010 0,30 0,243