Wybrane dane finansowe z bilansu w latach 2012 – 2019 (tys. zł)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aktywa ogółem 4.790 4.808 4.723 5.250 4.749 5.830 7.752 5.504
Aktywa trwałe 1.520 1.439 1.442 1.603 1.568 1.528 1.494 1.529
Aktywa obrotowe 3.269 3.369 3.282 3.647 3.181 4.302 6.258 3.975
Zapasy 1.054 1.408 1.051 2.541 2.344 2.776 5.203 3.063
Należności krótkoterminowe 858 985 738 813 791 1.135 926 556
Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw 853 976 736 804 727 1.126 798 2
Inwestycje krótkoterminowe 1.350 967 1.483 287 37 385 127 353
Środki pieniężne 1.350 967 1.464 287 37 385 127 353
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 9 9 7 9 7 2 4
Kapitał własny 4.279 3.928 4.035 4.080 3.911 4.316 3.716 3.327
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 511 880 688 1.1710 838 1.514 4.036 2.178
Zobowiązania długoterminowe 160 50 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 349 827 688 1.170 838  1.514 4.035 2.177
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 24 304 316 705 180  203 2140 882

Wybrane elementy rachunku zysków i strat w latach 2012 – 2019 (tys. zł)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody ze sprzedaży 15.049 13.984 15.105 17.967 18.040 20.031 17.628 16.122
Koszty działalności operacyjnej 13.820 12.930 13.808 16.533 16.622 18.245 16.590 15.347
Amortyzacja 111 83 105 110 94 59 43 50
Zysk ze sprzedaży 1.228 1.054 1.295 1.433 1.418 1.796 1.038 775
Zysk z działalności operacyjnej 1.296 1.040 1.288 1.593 1.409 1.900 1.029 765
Zysk brutto 1.368 1.063 1.299 1.538 1.430 1.932 1.045 687
Zysk netto 1.094 863 1.045 1.245 1.156 1.564 835 549

Skumulowana wartość wypłaconej dywidendy w latach 2010 – 2018

Za rok obrotowy Wartość wypłaconej
dywidendy w zł
Wypłacona dywidenda
na akcję w zł
Procent zysku
(DPR) w %
2018 938,400 0,85 112
2017 1.435.200 1,30 91,76
2016 1.159.200 1,05 100,30
2015 1.324.800 1,20 106,43
2014 1.214.400 1,10 116,21
2013 938.400 0,85 108,68
2012 1.214.400 1,10 111,00
2011 1.656.000 1,50 98,18
2010 800.000 0,80 75,97

Zasady wynagradzania Akcjonariuszy

Wynagradzanie akcjonariuszy ma fundamentalne znaczenie dla polityki spółki DEKTRA, której priorytetem w działaniu jest tworzenie wartości atrakcyjnych przede wszystkim dla akcjonariuszy. Polityka wypłaty dywidendy w spółce DEKTRA utworzona jest w oparciu o normy kodeksu spółek handlowych, wewnętrzny regulamin oraz przekonanie, że zyski powinny być przekazywane akcjonariuszom. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który to zyskjest następnie przeznaczany przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zyskrozdziela się w stosunku do liczby akcji (stanowi o tym Statut Spółki § 25 pkt1 oraz art. 347 ksh). Podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku i pokrycia strat, ustalenia dnia dywidendy oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Statut Spółki § 11 pkt 1.c). Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy (Statut Spółki § 25 pkt 3). Zarząd jest uprawniony do podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej i spełnienia wymagań określonych w przepisach prawa (Statut Spółki § 25 pkt 4 oraz art. 349 ksh). W sprawie wypłaty zaliczkowej dywidendy Zarząd spółki może działać z własnej inicjatywy, jak i na wniosek akcjonariusza lub Rady Nadzorczej. Zgodnie z przepisem art. 395 kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminem WZA wymagane jest, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zebranie Spółki DEKTRA podejmujące decyzję w sprawie rocznej dywidendy zwykle odbywa się w drugiej połowie marca. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, dywidenda przysługuje co do zasady akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Spółka DEKTRA przestrzega zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” ” i w zgodzie z tym dokumentem dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest ustalenie dłuższego terminu. Jednocześnie termin wypłaty dywidendy może być inny niż ten ustalony w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, pod warunkiem że akcjonariusze podejmą decyzję o przyjęciu innego terminu. Proszę zapoznać się z zamieszczonym poniżej tabelarycznym zestawieniem wypłaconych przez Spółkę w ciągu ostatnich sześciu lat dywidend. Obok zestawienia znajduje się wykres prezentujący jaka część zysku netto została wypłacona w formie dywidendy.

Dywidenda wypłacona przez Spółkę Dektra

Rok obrotowy Data uchwalenia Data płatności Wypłacona dywidenda
na akcję brutto w zł
Wypłacona dywidenda
na akcję netto w zł
2018 26.06.2019 04.09.2019 0,85 0,69
2017 15.06.2018 10.08.2018 1,30 1,05
2016 09.06.2017 04.09.2017 1,05 0,86
2015 14.07.2016 19.08.2016 1,20 0,972
2014 01.06.2015 19.06.2015 1,10 0,89
2013 20.05.2014 26.06.2014 0,85 0,689
2012 13.05.2013 25.06.2013 1,10 0,89
2011 11.04.2012 16.05.2012 1,50 1,215
2010 02.12.2010 03.12.2010 0,20 0,162
2010 01.09.2010 02.09.2010 0,30 0,243
2010 04.05.2010 06.05.2010 0,30 0,243