Raport ESPI 38/2022

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów

W dniu 28.11.2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Macieja Stefańskiego („Akcjonariusza”), osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Akcjonariusz poinformował, że w dniu 24.11.2022 w wyniku transakcji sprzedaży 600 akcji Spółki DEKTRA SA nastąpiło zmniejszenie dotychczasowego posiadanego udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Przed dokonaniem transakcji z dnia 24.11.2022 Maciej Stefański wraz z osobami powiązanymi posiadał łącznie 751.087 akcji Spółki Dektra SA, co stanowiło 68,03% kapitału oraz uprawniało do 1.251.087 głosów – co stanowiło 78% ogólnej liczby głosów (osoby powiązane: pani Beata Stefańska – żona, pani Wiesława Stefańska – matka)

Po dokonaniu transakcji z dnia 24.11.2022r., Maciej Stefański wraz z osobami powiązanymi posiada łącznie 750.487 akcji Spółki Dektra SA, co stanowi 67,98% kapitału oraz uprawnia do 1.250.487 głosów – co stanowi 77,96% ogólnej liczby głosów (osoby powiązane: pani Beata Stefańska – żona, pani Wiesława Stefańska – matka)

Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją podmioty zależne od niego, posiadające akcje DEKTRA SA.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia akcjonariusza.

ZAWIADOMIENIE

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji