Raport ESPI 41/2022

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za listopad 2022 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 1 077 566,27 zł w listopadzie 2022 r., co oznacza spadek o 54 % rdr.,
 • 24 497 854,84 zł narastająco w okresie styczeń – listopad 2022 r., co oznacza wzrost
  o 14,7 % w porównaniu do roku 2021.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Przez cały 2021 rok Emitent informował o realiach cen surowców tworzyw sztucznych. Ponieważ kwestie te są kluczowe dla prowadzonej działalności gospodarczej, do czasu ustabilizowania się sytuacji, nadal będą prezentowane wybrane informacje w tym zakresie.

Z informacji opublikowanych przez portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje relacje z rynku surowców tworzyw sztucznych, wynika, że w listopadzie ponownie ceny za surowce HDPE i LDPE, a zatem surowce, o największym znaczeniu dla Emitenta ulegały wahaniom. Odnosząc ceny z końca listopada br. do cen z listopada 2021 wskazać należy, iż ceny wszystkich tych surowców w skali roku uległy obniżeniu od 5% do 18%, a tendencja spadkowa przeszła również na miesiąc grudzień (wg danych na dzień publikacji tego raportu).

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • EBI 12/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. Raport finansowy Dektra SA za III kwartał 2022 r.
 • ESPI 32/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. Raport miesięczny za październik 2022 r.
 • ESPI 33/2022 z dnia 15 listopada 2022 r.Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 34/2022 z dnia 17 listopada 2022 r.Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 35/2022 z dnia 21 listopada 2022 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 36/2022 z dnia 21 listopada 2022 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 37/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 38/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
 • ESPI 39/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 13 stycznia 2023 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2022r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.