Wskaźniki finansowe

W tej sekcji znajdują się podstawowe wskaźniki finansowe dotyczące spółki. Wskaźniki zostały obliczone na podstawie sprawozdań finansowych jednostki: bilansów oraz rachunków zysków i strat z lat 2009 – 2016. Sprawozdania z lat 2010 i 2011 zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Zainteresowani inwestorzy mogą na ich podstawie przeprowadzić analizę wskaźnikową spółki. Dzięki takiej analizie można szybko i skutecznie uzyskać wgląd w działanie przedsiębiorstwa i jego transakcje gospodarcze w poprzednich okresach. Analiza wskaźnikowa pomaga w ocenie jakości zarządzania oraz wydajności wykorzystania majątku spółki. Pozwala na obserwację tendencji zachodzących w spółce a także stwarza możliwość porównań z inną spółką lub odniesieniu jej wyników do średniej sektorowej. Razem z analizą otoczenia może być cennym źródłem do prognozowania rozwoju firmy w przyszłości. Mniej doświadczonym inwestorom chcielibyśmy wskazać dydaktyczno-poglądowy charakter tej strony i zachęcić do konsultacji z doświadczonymi specjalistami ds. finansów przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

Wskaźniki zostały podzielone na pięć grup:

  • płynności – mierzą zdolność spółki do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań,
  • rentowności – służą do oceny wielkości zysku w stosunku do osiągniętego przychodu oraz zainwestowanego kapitału,
  • zadłużenia – informują o zadłużeniu spółki i jej zdolności do obsługi tego zadłużenia,
  • aktywności – informują o tym jak szybko firma zmienia swoje zapasy i należności na gotówkę,
  • oceny rynkowej – mają za zadanie ocenę wartości rynkowej spółki z punktu widzenia jej atrakcyjności inwestycyjnej.

Dla większości wskaźników określenie ich optymalnej wartości jest możliwe dopiero po odniesieniu ich do wskaźników z poprzedniego okresu. Aby ułatwić taką analizę inwestorom sporządzono tabele porównawcze wskaźników od roku 2009 do roku 2016. Dla lepszego zobrazowania dynamiki zmian wskaźniki przedstawiono w formie graficznej dla każdej z grup. Aby dowiedzieć się więcej o konstrukcji poszczególnych wskaźników, poznać ich znaczenie dla oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz optymalne wartości należy wcisnąć nazwę wskaźnika w tabeli. Spowoduje to przeniesienie do definicji wybranego wskaźnika w sekcji Słownik.

Wskaźniki płynności

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wskaźnik bieżącej płynności 3,20 5,10 9,30 4,07 4,77 3,12  3,80 2,84
Wskaźnik szybkiej płynności 1,40 3,30 6,30 2,37 1,07 0,94  0,99 1
Wskaźnik natychmiastowej płynności 0,30 2,10 3,90 1,17 2,16 0,25  0,04 0,26
Wskaźnik pokrycia zobowiązań należnościami 1,10 1,10 2,45 1,19 1,07 0,70  0,94 0,75
Kapitał obrotowy w dniach 83,00 124,60 70,81 66,33 62,67 50,34  64,36 50,81

Wskaźniki rentowności

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Rentowność sprzedaży 11,50% 10,00% 8,20% 7,53% 6,92% 7,98%  7,86%  8,96%
Rentowność brutto 11,40% 12,10% 9,09% 7,60% 8,60% 8,56%  7,93%  9,65%
Rentowność netto 9,20% 9,80% 7,27% 6,17% 6,92% 6,93%  6,41%  7,81%
Rentowność aktywów ROA 43,60% 38,80% 20,30% 17,96% 22,13% 23,71%  24,34%  26,83%
Rentowność kapitału własnego 60,30% 50,20% 24% 21,98% 25,91% 30,51%  29,55%  36,24%
Zwrot z inwestycji (ROI) 47,90% 29,10% 27,07% 21,63% 25,91% 30,34%  29,66%  32,59%

Wskaźniki zadłużenia

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (DR) 0,30 0,20 0,11 0,18 0,14 0,22  0,18 0,26
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,44 0,24 0,12 0,22 0,17 0,29  0,21 0,35
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej 6,50 8,60 0,44 0,71 2,78 2,54  0,66 3,81
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 20,80 43,20 2,92 2,73 3,27 2,55  2,49 2,82

Wskaźniki aktywności

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Okres obrotu zapasami w dniach 35,50 37,10 25,60 36,75 25,05 36,00  47,42 50,59
Okres spływu należności z tytułu dostaw i usług w dniach 18,30 17,40 20,81 25,72 17,60 16,00  16,01 20,52
Okres spłaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług w dniach 22,70 18,70 8,48 21,60 16,39 16,00  12,35 14,80
Wskaźnik rotacji majątku obrotowego 5,00 4,07 4,60 4,15 4,60 4,92  5,67 4,66

Wskaźniki oceny rynkowej

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
CENA DO ZYSKU (C/Z) 8,89 8,93 8,72 8,64 8,26
Zysk na akcję (zł) 0,78 0,95 1,13 1,05 1,42
Cena do wartości księgowej (c/wk) 1,96 2,32 2,67 2,56 2,99
Wartość księgowa na akcję 3,56 3,66 3,70 3,54 3,91
Stopa wypłaty dywidendy 108,97 115,79 106,43 100,29 91,76
Stopa dywidendy (DY %) 12,23 12,97 13,26 10,19 12,38