Raport ESPI 27/2017/K

Opublikowano 26 lipca 2017

 

Zarząd Dektra S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 27/2017 ” Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów ” z dnia 9 czerwca 2017 znalazł się błąd pisarski, który nie został skorygowany, dotyczący liczby głosów z akcji przed dokonaniem transakcji przez akcjonariusza (opuszczenie jednej cyfry).

Podano błędnie:

Przed zmianą udziału zobowiązującego Akcjonariusza do złożenia niniejszego zawiadomienia Akcjonariusz posiadał 910.485  akcji Emitenta co stanowiło 82,47 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.410.85 głosy z tych akcji co stanowiło 87,94 % głosów w ogólnej liczbie głosów.”

Powinno być:

Przed zmianą udziału zobowiązującego Akcjonariusza do złożenia niniejszego zawiadomienia Akcjonariusz posiadał 910.485  akcji Emitenta co stanowiło 82,47 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.410.485 głosy z tych akcji co stanowiło 87,94 % głosów w ogólnej liczbie głosów.”

Poniżej pełna treść raportu po korekcie:

W dniu 09.06.2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Macieja Stefańskiego („Akcjonariusza”), Wiceprezesa Zarządu Emitenta, w trybie art. 69  ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Akcjonariusz poinformował, że w dniu 07.06.2017 roku, w wyniku transakcji sprzedaży 52.136 akcji Spółki nastąpiło zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów.

Przed zmianą udziału zobowiązującego Akcjonariusza do złożenia niniejszego zawiadomienia Akcjonariusz posiadał 910.485  akcji Emitenta co stanowiło 82,47 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.410.485 głosy z tych akcji co stanowiło 87,94 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

Obecnie, łącznie z osobą powiązaną, Akcjonariusz posiada 858.349 akcji Emitenta co stanowi 77,75 % udziału w kapitale zakładowym oraz 1.358.349 głosów  co stanowi 84,69 % głosów w ogólnej liczbie głosów. W tym: 500.000 akcji serii A /nie dopuszczone do obrotu/ oraz 358.349 akcji serii B, C i D.

Tryb zawarcia wszystkich transakcji – notowania ASO New Connect, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, sesja zwykła.”

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji