Produkcja budowlano-montażowa w 2010 roku

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w grudniu 2010 r. wyższa zarówno w porównaniu z grudniem  poprzedniego roku – o 12,3%, jak i z listopadem 2010 r. – o 38,8%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 13,7% niż w analogicznym miesiącu 2009 r. i o 1,1% w porównaniu z listopadem 2010 r.

W stosunku do grudnia 2009 r. wyższy poziom zrealizowanych robót odnotowano w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi związanymi ze wznoszeniem budynków – o 29,6% oraz robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 11,0%. W podmiotach wykonujących głównie roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej produkcja zmniejszyła się o 2,1%.

W porównaniu z listopadem 2010 r. wzrost produkcji wystąpił we wszystkich działach budownictwa i wyniósł: w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 59,7%, w realizujących roboty budowlane specjalistyczne 30,3%, a w wykonujących roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 24,0%.

Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w 2010 r. w stosunku do poprzedniego roku obniżono o 0,1% (wobec wzrostu 0,2% w 2009 r.). Spadły ceny budowy budynków (o 0,4%) oraz robót budowlanych specjalistycznych (o 0,3%). Wzrosły natomiast ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 0,5%). W grudniu 2010 r. ceny w budownictwie były o 0,1% niższe niż przed rokiem. Obniżono ceny budowy budynków (o 0,6%). Wzrosły natomiast ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz robót budowlanych specjalistycznych (po 0,6%).