Społeczna Odpowiedzialność

Decyzje podejmowane przez Dektra SA, uwzględniają kwestie społeczne i środowiskowe. Tylko zrozumienie oczekiwań społecznych w szerszej perspektywie umożliwia funkcjonowanie zgodnie z prawem oraz normami, które nie są prawnie wiążące. Normy te odwołują się do samoświadomości przedsiębiorcy, który współtworząc system, zdaje sobie sprawę z istnienia naturalnych praw i powinności, bez których ani system, ani przedsiębiorca nie mogli by w przyszłości istnieć.

Promocja idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Polsce

Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie głosi pierwsze zdanie Raportu Brundtland „Nasza wspólna przyszłość”, który w 1987 roku zapoczątkował ideę CSR na świecie.

Społeczność lokalna

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu, stopa bezrobocia w toruńskim powiecie ziemskim z końcem roku osiągnęła 16,1 %, co oznacza spadek o 2,4 punktu procentowego w porównaniu z grudniem 2014 roku i 5,1 p.p. do grudnia 2013 r.

Zarząd Spółki Dektra SA jest świadomy swojego istotnego znaczenia  dla społeczności lokalnej. Żadna spółka nie rodzi się od razu „globalnie”, każdorazowo jej początkiem jest określona społeczność lokalna.

 • Działania  Dektra SA koncentrują się na tworzeniu stabilnych i atrakcyjnych miejsc pracy dla mieszkańców Torunia i okolic, przy współpracy z Urzędem Pracy i agencjami zatrudnienia.
 •  Dektra SA zdecydowała się na wybór Torunia, jako lokalizacji dla zakładu produkcyjnego.
 •  Dektra SA w pierwszej kolejności decyduje się na podwykonawców działających w Toruniu i okolicach.
Transparentność

Wiele spółek z alternatywnego rynku nie przykłada dużej wagi do jakości publikowanych informacji okresowych, na czym cierpią inwestorzy. Czas to zmienić – sygnalizuje „Parkiet. Gazeta Giełdy” (nr 52/5080).

Dlatego precyzyjna i kompletna polityka informacyjna prowadzona przez  Dektra SA, ma zapewnić wszystkim jej Interesariuszom pełny dostęp do aktualnych działań i podejmowanych inicjatyw.

 • Wszystkie prezentowane na stronie internetowej lub w komunikatach prasowych informacje są aktualne i oparte na faktach.
 • Każdy z raportów giełdowych publikowanych przez Emitenta jest przygotowany z największą starannością, komunikując wszystkie treści w jasny, precyzyjny, terminowy, uczciwy i kompletny sposób.
 • Przyjęta polityka pozwala rozliczać Zarząd Spółki Dektra SA z wpływu podejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo, środowisko oraz gospodarkę.
 • Wprowadzona nowa identyfikacja wizualna dla raportów okresowych, ma na celu ułatwienie Akcjonariuszom i Inwestorom zapoznania się z ich treściami.
Uczciwość, sprawiedliwość i prawość

Najistotniejszym elementem strategii spółki powinna być polityka społecznej odpowiedzialności, a tym samym traktowanie inwestora nie jako interesariusza, lecz jako partnera społecznego i biznesowego, który coraz częściej sięga do raportów dotyczących poza finansowych aspektów funkcjonowania spółki – podkreślił na łamach „Home&Market” (nr 7-8, 20012) Maciej Stefański, Prezes Zarządu Dektra SA.

Zasady te są nieodzownym elementem funkcjonowania Spółki Dektra SA  od momentu jej powołania. Zapewnia to działanie jej zgodnie z obowiązującymi normami prawa Polskiego i zgodnie z polityką Unii Europejskiej.

 • Dbałość o satysfakcję Akcjonariuszy, ma fundamentalne znaczenie dla prowadzonej  polityki.
 • Akcjonariusze Spółki Dektra SA są w odpowiedni sposób wynagradzani, poprzez regularnie wypłacaną dywidendę.
 • Uczciwość, sprawiedliwość i prawość są dla Dektra SA również fundamentem relacji ze wszystkimi konsumentami i klientami.
 • Dektra SA, stanowiąc łańcuch wartości, dba o to, by relacje między każdym z jego ogniw opierały się na zachowaniach etycznych, równoprawnych i zawsze z dochowaniem należytej staranności.
Odpowiedzialność wobec pracowników

Jeżeli stworzysz takie warunki pracy, dzięki którym będzie się dbać o ludzi, dadzą oni z siebie wszystko, by osiągnąć jak najlepsze wyniki. Przez to nic nie tracisz. Chodzi tu po prostu o opiekę nad ludźmi – stwierdził kanadyjski polityk Sir Hector Lang.

Pomimo powszechności przekonania o rosnących kosztach zatrudnienia, Dektra SA jest pracodawcą, który nie szuka oszczędności poprzez ograniczanie uprawnień pracujących w niej osób.

 • W ciągu długoletniej już historii Spółki Dektra SA, nigdy nie zatrudniano osób na podstawie pozornych umów zlecenia lub o dzieło
 • Spółka Dektra SA od pierwszego dnia wykonywania czynności na ich rzecz, zawierają umowy o pracę, do których mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy, a także zasady dotyczące ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Z szacunku dla swoich pracowników, Dektra SA nie praktykuje także pozornego samozatrudnienia, tj. nie wymusza na swoich pracownikach prowadzenia działalności gospodarczej w celu zmniejszenia wysokości opłat publicznoprawnych.
 •  Dektra SA promuje zatrudnianie kobiet i ich obecność na stanowiskach kierowniczych.
 • Jako pracodawca wspieramy dokształcanie się pracowników oraz realizowanie ich pasji zawodowych.
 •  Dektra SA zwraca uwagę na szkolenia z zakresu BHP, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki.
 • Rozwój osobisty pracowników postrzegamy jako dobro społeczne. Dlatego umożliwiamy pracownikom rozwój swoich zainteresowań i talentów, również tych niezwiązanych z pracą zawodową. Dzięki wsparciu ze strony pracodawcy pracownicy  Dektra SA odnoszą sukcesy na polu artystycznym, naukowym i sportowym.
 •  Dektra SA dostrzega rolę rodziny w budowaniu społeczeństwa, dlatego w nasze działania wpisane godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym, wykraczające poza obowiązki i standardy prawa.
 • Wspieramy pracowników, którzy zostają rodzicami poprzez optymalizację zakresu ich obowiązków zawodowych oraz objęcie ich systemem niezbędnych udogodnień (w zakresie dostosowania miejsca i czasu pracy), które pozwalają godzić pracę z rolą matki i rolą ojca.
Odpowiedzialność za środowisko naturalne

Nie będzie łatwo obudzić w człowieku taką odpowiedzialności za świat, która dotrzyma kroku rozwojowi cywilizacji. Ale ci, którzy chcą, mogą zacząć już dziś – Vaclaw Havel.

i.

 • W lutym 2012 roku Spółka Dektra SA powołana została na członka Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, włączając się w prace Komitetu Technicznego nr 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie.Dzięki temu współuczestniczymy w ważnym procesie regulacji jakości wspomnianych produktów, a tym samym ich wpływu na środowisko naturalne.
 • Dostarczamy wysokiej jakości materiały izolacyjne zapewniające dużą oszczędność energii, poprzez właściwą izolację cieplną.
 • Parametry termoenergetyczne towarów oferowanych przez  Dektra SA, wpisują się w zalecenia Rozporządzenie z 6 listopada 2008 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (WT) [6], które zaostrzyło wymagania izolacyjności cieplnej i inne związane z oszczędnością energii.
 • Wykorzystujemy zamknięty obieg palet spedycyjnych, zapewniający możliwość ich ponownego, wielokrotnego użycia.

 Dektra SA zamierza nadal ciężko pracować nad realizacją działań z zakresu CSR, intensyfikując swoje wysiłki na rzecz społeczności lokalnej i środowiska naturalnego oraz promocji świadomości potrzeby zrównoważonego rozwoju wśród Pracowników i Interesariuszy.