Barter

Jest to rodzaj handlu, w którym dobra lub usługi są bezpośrednio wymieniane na inne dobra lub usługi bez udziału pieniądza. Wymiana taka jest charakterystyczna dla gospodarki naturalnej. Każda ze stron transakcji barterowej jest jednocześnie nabywcą i sprzedawcą a ekwiwalentem jest towar.