Bony skarbowe

Krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, których termin wykupu nie przekracza jednego roku nie są przedmiotem obrotu na giełdzie warszawskiej. Mają jednak one duże znaczenie dla określania tzw. stopy wolnej od ryzyka. Parametr ten pozwala ocenić racjonalność inwestycji, w których perspektywa zysku niesie za sobą również podjęcie ryzyka utraty, części lub całości kapitału. Ponadto, rentowność bonów skarbowych brana jest pod uwagę przy obliczaniu poziomu rentowności obligacji, które są kwotowane na GPW.