Cena do wartości księgowej

Cena do wartości księgowej (C/WK) = cena akcji/ (wartość księgowa/liczba akcji). (ang. Price to Book Value – P/BV). Wartość księgową obliczamy poprzez odjęcie od wartości wszystkich aktywów (pozycja z bilansu spółki) sumę jej całkowitych zobowiązań (zarówno krótko jak i długoterminowych). Inaczej mówiąc wartość księgowa jest równa temu co spółka posiada (wartość jej aktywów) minus dług (czyli to co spółka jest winna innym podmiotom gospodarczym). Otrzymany wynik jest wartością księgową spółki czyli inaczej mówiąc kapitałem własnym. Wartość księgowa =(Aktywa firmy – Zobowiązania). Teoretycznie wskaźnik C/WK mówi nam ile płacimy za 1 złotówkę aktywów netto spółki.