Cena nominalna

Ustalona jest w statucie spółki, wartość nominalna jest wartością uwidocznioną na akcji. 1 grosz to najniższa przewidziana w Kodeksie Handlowym art. 308 par. 2 KSH] wartość nominalna akcji. Różnica pomiędzy ceną emisyjną, a ceną nominalną zasila kapitał zapasowy spółki.