Okres spływu należności z tytułu dostaw i usług w dniach

Okres spływu należności z tytułu dostaw i usług w dniach  = należności handlowe * 365 / przychody ze sprzedaży.

Wskaźnik ten wskazuje, ile dni upływa od momentu sprzedaży do momentu otrzymania zapłaty (długość tzw. kredytu kupieckiego). Przy badaniu tego wskaźnika w skali roku (365 dni) jego wartość powinna się kształtować w przedziale od 37 do 52 dni. Wysoki poziom wskaźnika oznaczać może, że firma ma problemy ze ściągalnością swoich zobowiązań. Jeśli cykl wyraźnie się wydłuża, należy nakłonić odbiorców do terminowego regulowania należności lub dokonać przeglądu odbiorców pod kątem ich wiarygodności.