Qualified Opinion

(opinia z zastrzeżeniami) Jest opinią biegłego rewidenta towarzyszącą sprawozdaniu finansowemu, która zwraca uwagę na ograniczenia w kontroli. Jeżeli ograniczenia te dotyczą tylko poszczególnych pozycji i nie wpływają ujemnie na wiarygodność ogólnego obrazu przekazywanego przez sprawozdanie finansowe, biegły rewident wydaje opinię z zastrzeżeniem lub zastrzeżeniami niepodważającą ogólnej, pozytywnej oceny sprawozdania.