Quarterly Report

Sprawozdanie kwartalne jest źródłem informacji o spółce, zawiera następujące elementy:

  • bilans,
  • rachunek wyników,
  • rachunek przepływów środków pieniężnych,
  • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
  • zobowiązania pozabilansowe,
  • informacje dodatkowe:

– opis zdarzeń mających wpływ na osiągnięty wynik,
– informacje o korektach z tytułu rezerw,
– informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów,
– informacje o kupnie lub sprzedaży akcji wśród członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki,
– zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące,
– opis działalności emitenta wraz ze wskazaniem zdarzeń, o których emitent informował w raportach bieżących,
– informacje o toczących się postępowaniach.