Subemisja

(Underwrite) Zobowiązanie do nabycia emitowanych papierów wartościowych na własny koszt, z jednoczesnym wzięciem na siebie ryzyka ekonomicznego związanego z emisją, a następnie ich zbycie w publicznej ofercie zgodnie z warunkami zawartymi w prospekcie emisyjnym. Emitent w takim układzie otrzymuje należny mu kapitał z tytułu emisji pomniejszony o należną subemitentowi prowizję.