Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Doroczne forum akcjonariuszy/ wspólników przedsiębiorstwa. Posiada najwyższą władzę w przedsiębiorstwie. Do kompetencji WZA należy m.in.:

  • wybór członków zarządu
  • określenie wynagrodzenia oraz zlecenie badania sprawozdania finansowego biegłemu rewidentowi
  • zatwierdzania sprawozdań finansowych
  • zatwierdzania zmian w akcie założycielskim oraz statucie spółki
  • likwidacja przedsiębiorstwa
  • zatwierdzenie emisji nowych akcji
  • zatwierdzanie wypłaty dywidendy
  • prowadzenie nadzoru nad pracą zarządu spółki.