Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik ogólnego zadłużenia określa, w jakim stopniu spółka finansowana jest przez kapitał obcy a w jakim przez kapitał własny.

(ang. Debt Ratio) Przyjęty, dopuszczalny poziom zaangażowania kapitałów obcych w aktywach przedsiębiorstwa mieści się w przedziale 0,57 – 0,67, co oznacza, że w przeciętne przedsięwzięcie firma powinna zaangażować przynajmniej 35% kapitału własnego. Wyższy stosunek może być świadectwem utraty przez spółkę zdolności do regulowania swoich zobowiązań. Wskaźnik poniżej 0,57 może być interpretowany jako nieracjonalne zarządzanie źródłami finansowania. W przedsiębiorstwach charakteryzujących się wyjątkowo złą sytuacją ekonomiczno-finansową wskaźnik ogólnego zadłużenia osiąga wartość większą od 1.