Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej

wskaźnik zastosowania kapitału własnego * wskaźnik zastosowania kapitału obcego

Do obliczenia tego wskaźnika wcześniej trzeba policzyć:

wskaźnik zastosowania kapitału własnego  = kapitał własny / aktywa trwałe

Pokazuje w jakim stopniu aktywa trwałe w przedsiębiorstwie są finansowane środkami od udziałowców firmy. Im wyższa wartość tego wskaźnika tym stabilniejsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. Ukazuje, w jakim stopniu aktywa trwałe są finansowane przez kapitał pochodzący od udziałowców lub akcjonariatu. Wskaźnik zastosowania kapitału obcego  = kapitał obcy / aktywa obrotowe. Wskaźnik ten pokazuje nam w jakim stopniu aktywa obrotowe przedsiębiorstwa finansowane są kapitałem obcym czyli zobowiązaniami, rozliczeniami międzyokresowymi oraz rezerwami. Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej pokazuje zależności pomiędzy aktywami przedsiębiorstwa a źródłami jego finansowania. Rosnąca wartość wskaźnika jest świadectwem poprawiającej się sytuacji w firmie.