Raport EBI 7/2018

POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Pani Wiesława Stefańska, pełniąca funkcję członka Rady Nadzorczej do 01.10.2017r., została powołana na członka Rady Nadzorczej Spółki dnia 11.05.2018r. ze skutkiem od dnia 11.05.2018r. na okres wspólnej kadencji, która upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020.

Z wykształcenia jest pedagogiem z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu jednostką oświaty. Aktualnie pełni także funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce zależnej Indiver Spółka Akcyjna.

Według złożonego oświadczenia, pani Wiesława Stefańska:

– nie wykonuje działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Spółki,

– w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem spółek prawa handlowego, za wyjątkiem: funkcji członka RN Spółki od 12.01.2015 do 01.10.2017 oraz funkcji członka RN podmiotu zależnego Indiver SA od czerwca 2011 roku dnia dzisiejszego,

– w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana na mocy prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

– w okresie ostatnich pięciu lat nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w żadnym z podmiotów, wobec których wszczęta została upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub wszczęto likwidację,

– nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

– nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO