Raport ESPI 51/2017

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LISTOPAD 2017 R

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za listopad 2017 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

  • 839 533,51 zł w miesiącu listopadzie 2017 r., spadek o 7,9% w stosunku do listopada 2016 r.,

  • 19 295 024,14 zł narastająco w okresie styczeń – listopad 2017 r., wzrost o 6,1% rok do roku.

 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 47/2017 z dnia 14.11.2017 r. Raport miesięczny za październik 2017 r.

 • EBI 14/2017 z dnia 14.11.2017 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za III kwartał 2017 r.

 1. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 12 stycznia 2018r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc grudzień 2017r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc

.Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect