Raport EBI 9/2022

Wypłata dywidendy za 2021 r.

Zarząd DEKTRA SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 01.06.2022 r., postanowiło o wypłacie dywidendy w kwocie 2 263 200 zł.

Wszystkie 1.104.000 akcji Spółki uczestniczą w podziale dywidendy, a na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 2,05 zł (dwa złote pięć groszy).

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 29 sierpnia 2022 r., a dniem wypłaty dywidendy 31 sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 11 oraz § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.