Raport ESPI 32/2022

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za październik 2022 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

  • 1 580 105,65 zł w październiku 2022 r., co oznacza spadek o 10,1 % rdr.,
  • 23 420 288,57 zł narastająco w okresie styczeń – październik 2022 r., co oznacza wzrost o 23,1 % w porównaniu do roku 2021.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Przez cały 2021 rok Emitent informował o realiach cen surowców tworzyw sztucznych. Ponieważ kwestie te są kluczowe dla prowadzonej działalności gospodarczej, do czasu ustabilizowania się sytuacji, nadal będą prezentowane wybrane informacje w tym zakresie.

Z informacji opublikowanych przez portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje relacje z rynku surowców tworzyw sztucznych, wynika, że w październiku, po kilku miesięcznym okresie spadków, ceny wszystkich surowców HDPE i LDPE, a zatem surowców, które mają największe znaczenie dla Emitenta, zwiększyły się. Większość zwyżek była niewielką korektą ceny w stosunku do września 2022 roku. Największy wzrost dotyczy surowca LLDPE, wykorzystywanego między innymi do produkcji folii stretch, jego cena w okresie ostatniego miesiąca wzrosła o 11%.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

  • ESPI 27/2022 z dnia 14 października 2022 r. Raport miesięczny za wrzesień 2022 r.
  • ESPI 28/2022 z dnia 21 października 2022 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
  • ESPI 29/2022 z dnia 21 października 2022 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
  • ESPI 30/2022 z dnia 21 października 2022 r. Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów
  • ESPI 31/2022 z dnia 21 października 2022 r. Zawiadomienie („Akcjonariusza”), osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce
  • EBI 11/2022 z dnia 25 października 2022 r. Powołanie biegłego rewidenta do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2022-2023

4. Kalendarz inwestora:

  • w dniu 14 grudnia 2022 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za listopad 2022 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.