Raport ESPI 74/2023

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za sierpień 2023 r.

 1. Przychody Emitenta wyniosły:
 • 1 979 937,01 zł w sierpniu 2023 r., co oznacza spadek o 19,2 % rdr.,
 • 12 378 350,39 zł narastająco w okresie styczeń – sierpień 2023 r., co oznacza spadek
  o 33,2 % w porównaniu do roku 2022.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

W latach 2021-2022 miały miejsce znaczne wahania na rynku cen surowców tworzyw sztucznych. Ponieważ kwestie te są kluczowe dla prowadzonej działalności gospodarczej, do czasu ustabilizowania się sytuacji, będą prezentowane wybrane informacje w tym zakresie.

Z informacji opublikowanych przez portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje relacje z rynku surowców tworzyw sztucznych, wynika, że w miesiącu sierpniu miało miejsce odwrócenie trendu i po raz pierwszy od wielu miesięcy ceny większości surowców tworzyw sztucznych zwiększyły swoje wartości. Ceny za wszystkie surowce HDPE i LDPE, a zatem surowce, które mają największe znaczenie dla Emitenta, wzrosły od lipca do sierpnia br. od ok. 3,5% do 13,4%.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:                                                                           

 • EBI 10/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. Raport finansowy za II kwartał 2023 r.
 • ESPI 67/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. Raport miesięczny za lipiec 2023 r.
 • ESPI 68/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 69/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
 • ESPI 70/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 71/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 72/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 13 października 2023 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2023 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 73/2023

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 6 września 2023 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z 06.09.2023.pdf.


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport ESPI 72/2023

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 29 sierpnia 2023 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z 29.08.2023.pdf.


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport ESPI 71/2023

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 24 sierpnia 2023 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z 24.08.2023.pdf.


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport ESPI 70/2023

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 18 sierpnia 2023 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z 18.08.2023.pdf.


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport ESPI 69/2023

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów

W dniu 16.08.2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Macieja Stefańskiego („Akcjonariusza”), osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Akcjonariusz poinformował, że w dniu 11 sierpnia 2023 r. w wyniku sprzedaży 10.877 akcji spółki DEKTRA SA w transakcji zawartej w alternatywnym systemie obrotu nastąpiło zmniejszenie dotychczasowego posiadanego udziału o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów.

Przed dokonaniem przez Macieja Stefańskiego transakcji z dnia 11.08.2023 roku, pan Maciej Stefański  wraz z osobami powiązanymi posiadał łącznie 551.491 akcji spółki DEKTRA SA (w tym 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 51.491 akcji zwykłych na okaziciela pozostałych serii) co stanowiło 49,95 % udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 1.051.491 głosów z tych akcji co stanowiło 65,55 % głosów w ogólnej liczbie głosów (osoby powiązane: pani Beata Stefańska – żona, pani Wiesława Stefańska – matka).

Po dokonaniu przez Macieja Stefańskiego transakcji z dnia 11.08.2023 r., pan Maciej Stefański wraz z osobami powiązanymi posiada łącznie 540.614 akcje DEKTRA S.A. co stanowi 48,97 % udziału w kapitale zakładowym oraz 1.040.614 głosów z tych akcji co stanowi 64,88 % głosów w ogólnej liczbie głosów. W tym:

                           – 500.000 akcji to nie dopuszczone do obrotu akcje serii A

                           – 40.614  akcje to akcje serii B, C i D

osoby powiązane to pani Beata Stefańska – żona oraz pani Wiesława Stefańska – matka.

Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją podmioty zależne od niego, posiadające akcje DEKTRA SA.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia akcjonariusza.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 68/2023

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 16 sierpnia 2023 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z 16.08.2023.pdf.


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport ESPI 67/2023

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za lipiec 2023 r.

 1. Przychody Emitenta wyniosły:
 • 1 372 899,09 zł w lipcu 2023 r., co oznacza wzrost o 7,6 % rdr.,
 • 10 398 413,38 zł narastająco w okresie styczeń – lipiec 2023 r., co oznacza spadek
  o 35,4 % w porównaniu do roku 2022.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

W latach 2021-2022 miały miejsce znaczne wahania na rynku cen surowców tworzyw sztucznych. Ponieważ kwestie te są kluczowe dla prowadzonej działalności gospodarczej, do czasu ustabilizowania się sytuacji, będą prezentowane wybrane informacje w tym zakresie.

Z informacji opublikowanych przez portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje relacje z rynku surowców tworzyw sztucznych, wynika, że kolejny raz ceny wszystkich surowców tworzyw sztucznych znajdują się w strefie spadków. Porównując obecne ceny za surowce HDPE i LDPE, a zatem surowce, które mają największe znaczenie dla Emitenta, do cen sprzed roku, wskazać należy iż spadły one rok do roku od ok. 42% do 49,5%, zaś miesiąc do miesiąca od ok. 3% do 14%.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:                                                                           

 • ESPI 60/2023 z dnia 3 lipca 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 61/2023 z dnia 6 lipca 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 62/2023 z dnia 6 lipca 2023 r. Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
 • ESPI 63/2023 z dnia 7 lipca 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 64/2023 z dnia 11 lipca 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 65/2023 z dnia 11 lipca 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 66/2023 z dnia 14 lipca 2023 r. Raport miesięczny za czerwiec 2023 r.

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 14 września 2023r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2023 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 66/2023

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za czerwiec 2023 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 1 302 854,25 zł w czerwcu 2023 r., co oznacza spadek o 38 % rdr.,
 • 9 025 514,29 zł narastająco w okresie styczeń – czerwiec 2023 r., co oznacza spadek
  o 39 % w porównaniu do roku 2022.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

W latach 2021-2022 miały miejsce znaczne wahania na rynku cen surowców tworzyw sztucznych. Ponieważ kwestie te są kluczowe dla prowadzonej działalności gospodarczej, do czasu ustabilizowania się sytuacji, będą prezentowane wybrane informacje w tym zakresie.

Z informacji opublikowanych przez portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje relacje z rynku surowców tworzyw sztucznych, wynika, że aktualnie ceny wszystkich surowców tworzyw sztucznych znajdują się w strefie spadków. Porównując obecne ceny za surowce HDPE i LDPE, a zatem surowce, które mają największe znaczenie dla Emitenta, do cen sprzed roku, wskazać należy iż spadły one rok do roku od ok. 39% do 49%, zaś miesiąc do miesiąca od ok. 7% do 20%.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:                                                                           

 • EBI 5/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 06.06.2023 r.
 • EBI 6/2023z dnia 6 czerwca 2023 r. Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 11
 • EBI 7/2023z dnia 6 czerwca 2023 r. Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 17
 • EBI 8/2023z dnia 6 czerwca 2023 r. Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 16
 • EBI 9/2023z dnia 6 czerwca 2023 r. Wypłata dywidendy za 2022 r.
 • ESPI 46/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 47/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 48/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Dektra SA
 • ESPI 49/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 50/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 51/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r. Raport miesięczny za maj 2023 r.
 • ESPI 52/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 53/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r. Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
 • ESPI 54/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 55/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 56/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
 • ESPI 57/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. Korekta raportu ESPI 56/2023
 • ESPI 58/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 59/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 11 sierpnia 2023 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2023 r.
 • w dniu 11 sierpnia 2023 r. nastąpi publikacja raportu za II kwartał 2023 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Raport ESPI 65/2023

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 11 lipca 2023 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z 11.07.2023.pdf.


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR