Akcja

Jest to papier wartościowy, który reprezentuje część kapitału zakładowego spółki akcyjnej. Akcje są emitowane przez spółkę akcyjną. Własność akcji potwierdza uczestnictwo posiadacza (akcjonariusza) w spółce akcyjnej. Własność akcji uprawnia akcjonariusza do:

  • Otrzymania części zysku wypracowanego przez spółkę. Zysk ten wypłacany jest w formie dywidendy. Cała kwota wypłaconej przez spółkę dywidendy dzielona jest pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do ilości ich udziałów (akcji) w spółce akcyjnej.
  • W przypadku likwidacji spółki, akcjonariusz jest uprawniony do udziału w majątku pozostałym po likwidacji.
  • Udziału w zarządzaniu spółką poprzez udziału i prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Ilość głosów każdego akcjonariusza zależy od ilości posiadanych akcji. Zarządzanie odbywa się przez głosowanie nad decyzjami wpływającymi na strategię i kierunek rozwoju firmy.

Udział akcjonariusza w spółce zależy od liczby posiadanych akcji w stosunku do ilości wszystkich akcji wyemitowanych przez spółkę.
Prawa i obowiązki wynikające z akcji zależeć mogą od rodzaju akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Rodzaje akcji

  • Akcje imienne – prawa z danej akcji przysługują jedynie osobie (prawnej bądź fizycznej) wskazanej w dokumencie akcji oraz wpisanej do księgi akcyjnej prowadzonej przez spółkę akcyjną.
  • Akcje na okaziciela – prawa z danej akcji przysługują każdemu posiadaczowi akcji. Akcje na okaziciela przed objęciem muszą być w pełni opłacone. Akcje notowane na New Connect oraz większość akcji notowanych na giełdach światowych to akcje na okaziciela.
  • Akcje zwykłe – właściciele akcji zwykłych mają równe wobec siebie „standardowe” prawa wynikające z posiadania akcji. Większość akcji notowanych na giełdach światowych to akcje zwykłe.
  • Akcje uprzywilejowane – akcje uprzywilejowane są akcjami imiennymi. Ich uprzywilejowanie może dotyczyć zarówno praw do głosu, jak i praw majątkowych.